image
truck

Jako registrovaný autor, který vystavuje a nabízí svá díla v ORIGINAL GALLERY, máte od nás výhodu v podobě 5 % slevy na zakoupené zboží.

Obchodní podmínky užívání služeb webového portálu www.originalgallery.com společnosti Art of All s.r.o., se sídlem:
Česká republika, Háje nad Jizerou, Rybnice 100, PSČ 51301, IČ: 46991654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172028

1. Úvodní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě:
a) Zprostředkovatelské smlouvy o zprostředkování prodeje uměleckého Díla na webovém portálu www.originalgallery.com uzavřené mezi Original Gallery jako zprostředkovatelem a Registrovaným uživatelem – Autorem jako zájemcem o zprostředkování prodeje Díla.
b) Svěřenecké smlouvy mezi Original Gallery jako svěřeneckým správcem, Registrovaným uživatelem prodávajícím a Registrovaným uživatelem kupujícím o podmínkách uhrazení a vyplacení Kupní ceny za Dílo prodané na www.originalgallery.com.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Zprostředkovatelské a Svěřenecké smlouvy.

Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat ve Zprostředkovatelské a Svěřenecké smlouvě. Odchylná ujednání ve Zprostředkovatelské a Svěřenecké smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Zprostředkovatelskou a Svěřeneckou smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Vzhledem k tomu, že uvedené smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím elektronických prostředků, Registrovaný uživatel k nim nemá přístup, avšak Original Gallery provádí jejich archivaci, toto se týká i Kupní smlouvy.

1. Definice některých pojmů
Pojmy uvedené v těchto Obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají v těchto Obchodních podmínkách, Zprostředkovatelské a Svěřenecké smlouvě a vzájemné komunikaci stran význam uvedený níže:
1.1.1. Original Gallery se rozumí společnost Art of All s.r.o., se sídlem: Háje nad Jizerou, Rybnice 100, PSČ 51301, IČ: 46991654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 172028,
e-mail: info@originalgallery.com, která provozuje webový portál www.originalgallery.com
1.1.2. www.originalgallery.com – znamená webový portál www.originalgallery.com.
1.1.3. Služby Original Gallery – těmito službami se rozumí:
a) virtuální Prezentace Děl vlastněných Registrovaným uživatelem - Autorem, na webovém portálu www.originalgallery.com;
b) zprostředkování prodeje Děl prezentovaných na www.originalgallery.com, na základě Zprostředkovatelské smlouvy uzavřené s Original Gallery.
c) zprostředkování prohlížení prezentovaných Děl na www.originalgallery.com.
d) možnost koupě Děl za cenu stanovenou na www.originalgallery.com Registrovaným uživatelem.
Užívání uvedených Služeb Original Gallery je pro Registrované uživatele zdarma vyjma služby dle čl. 1.1.3 b), jejíž využití se řídí Zprostředkovatelskou smlouvou dle čl. 1.1.11 těchto Obchodních podmínek.
1.1.4. Uživatel - znamená označení pro Registrovaného i Neregistrovaného uživatele.
1.1.5. Registrovaný uživatel – je označení pro fyzickou osobu, která vyplnila registrační údaje na https://originalgallery.com/registrace v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, heslo, zvolila druh registrace (1.1.6), odsouhlasila tyto Obchodní podmínky a Original Gallery jí vytvořila Uživatelský účet.
1.1.6. Druh registrace – Uživatel může zvolit některý z dále uvedených druhů registrace:
1) Autor - tento druh registrace:
- může zvolit fyzická osoba starší 18 let s plnou svéprávností nebo osoba mladší 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce nebo zastoupena svým zákonným zástupcem.
- může zvolit autor nebo vlastník Prezentovaného Díla, který není jeho autorem, ale má oprávnění Dílo prezentovat na www.originalgallery.com a prodat.
- opravňuje Registrovaného uživatele užívat služby uvedené v čl. 1.1.3 bod a-d) těchto Obchodních podmínek.
2) Sběratel – tento druh registrace:
- může zvolit fyzická osoba starší 18 let s plnou svéprávností,
- opravňuje Registrovaného uživatele užívat služby uvedené v čl. 1.1.3 bod c, d) těchto Obchodních podmínek - jako zájemce o koupi Díla.
1.1.7. Uživatelský účet - jeho prostřednictvím je Registrovaný uživatel oprávněn přihlásit se na www.originalgallery.com pod unikátním uživatelským jménem k užívání Služeb Original Gallery; Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
1.1.8 Neregistrovaný uživatel - fyzická osoba, která se neregistrovala na www.originalgallery.com, která je oprávněna pouze prohlížet obsah webového portálu www.originalgallery.com.
1.1.9. Dílo – předmětem prezentace na www.originalgallery.com a prodeje/ koupě mohou být pouze hmotná umělecká díla zejména obrazy, kresby, malby, koláže a sochy.
1.1.10. Prezentace Díla: Registrovaný uživatel - Autor vytvoří Prezentaci Díla na www.originalgallery.com vyplněním elektronického formuláře a vložením fota Díla. Pokud neuvede Kupní cenu Díla, Dílo není určeno k prodeji, ale pouze k prezentaci. Pokud Registrovaný uživatel - Autor požaduje, aby bylo Dílo prezentované na www.originalgallery.com předmětem prodeje, vyplní i Kupní cenu za Dílo v Kč a uzavře s Original Gallery Zprostředkovatelskou smlouvu. Registrovaný uživatel - Autor je oprávněn Prezentaci Díla kdykoli upravovat nebo smazat. Umístění Prezentace Díla a její změny na www.originalgallery.com podléhá odsouhlasení Original Gallery.
1.1.11. Zprostředkovatelská smlouva - znamená smlouvu mezi Original Gallery jako zprostředkovatelem a Registrovaným uživatelem Autorem jako zájemcem o zprostředkování prodeje jím Prezentovaného Díla na www.originalgallery.com za stanovenou Kupní cenu jinému Registrovanému uživateli, a to za odměnu za zprostředkování prodeje - provizi ve výši 35% z kupní ceny Díla pro Original Gallery. Zprostředkovatelská smlouva je uzavřena na základě návrhu Registrovaného uživatele - Autora, který činí v rámci Prezentace Díla zaškrtnutím políčka „Souhlasím, aby Original Gallery zprostředkovala prodej tohoto díla třetí osobě na webu www.originalgallery.com za odměnu 35% z Kupní ceny Díla a jednala při tomto prodeji s kupujícím v mém zastoupení" a akceptace takového návrhu e-mailem, kterým Original Gallery schvaluje Prezentaci Díla na www.originalgallery.com a souhlasí se zprostředkováním prodeje uvedeného Díla třetí osobě na webu www.originalgallery.com za provizi 35% z kupní ceny díla a se zastoupením Autora při takovém prodeji. V provizi je zahrnuta DPH.
1.1.12. Objednávka Díla – je elektronická objednávka Díla prezentovaného Registrovaným uživatelem Autorem na www.originalgallery.com za Kupní cenu uvedenou v Prezentaci Díla, učiněná jiným Registrovaným uživatelem kupujícím kliknutím na tlačítko koupit a vyplněním stanovených údajů. Údaje v rámci Objednávky Díla lze před odesláním objednávky opravovat.
1.1.13. Doručení Díla – znamená doručení Díla na adresu: Art of All s.r.o., Háje nad Jizerou, Rybnice 100, PSČ 51301, Registrovaným uživatelem - prodávajícím na jeho vlastní náklady. Lhůta pro Doručení díla je 5 pracovních dnů od obdržení oznámení Original Gallery o Objednávce díla na e-mailovou adresu Registrovaného uživatele - prodávajícího. O Doručení Díla je sepsán protokol, který Original Gallery společně s fotem Díla archivuje.
1.1.14. Předání Díla – znamená předání Díla ze strany Original Gallery v zastoupení Registrovaného uživatele prodávajícího Registrovanému uživateli kupujícímu na adrese: Art of All s.r.o., Háje nad Jizerou, Rybnice 100, PSČ 51301 nebo doručení Díla Registrovanému uživateli kupujícímu na jeho náklady a nebezpečí. O Předání Díla je sepsán protokol, který Original Gallery společně s fotem Díla archivuje.
1.1.15. Kupní smlouva – znamená Kupní smlouvu o prodeji Díla na www.originalgallery.com, která je uzavřena mezi Registrovaný uživatelem prodávajícím, Autorem Díla a Registrovaným uživatelem kupujícím na základě jím učiněné Objednávky Díla, a to k okamžiku Předání Díla Registrovanému uživateli kupujícímu. Předáním Díla Registrovanému uživateli kupujícímu, Registrovaný uživatel prodávající akceptuje Objednávku Díla a Registrovaný uživatel kupující se stává vlastníkem Díla.
1.1.16. Odstoupení od Kupní smlouvy – Registrovaný uživatel kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do 5 pracovních dnů po Předání Díla bez udání důvodu, na základě oznámení adresovaného Original Gallery jako zmocněnci Registrovaného uživatele prodávajícího na e-mailovou adresu info@originalgallery.com, avšak aby bylo odstoupení účinné, musí v uvedené lhůtě vrátit na vlastní náklady nepoškozené Dílo na adresu: Art of All s.r.o., Háje nad Jizerou, Rybnice 100, PSČ 51301. V případě účinného odstoupení od Kupní smlouvy obdrží Registrovaný uživatel kupující zpět Kupní cenu Díla do 5 pracovních dnů.
1.1.17. Kupní cena – znamená kupní cenu Díla v Kč (včetně DPH, je-li Autor plátce DPH) uvedenou Registrovaným uživatelem Autorem v rámci Prezentace Díla na www.originalgallery.com. Autor Díla není oprávněn navyšovat konečnou Kupní cenu, která byla uvedena v Prezentaci Díla na webovém portálu www.originalgallery.com v okamžiku Objednávky díla Registrovaným uživatelem kupujícím.
1.1.18. Svěřenecká smlouva – je smlouva uzavřená mezi Original Gallery jako svěřeneckým správcem, Registrovaným uživatelem prodávajícím a Registrovaným uživatelem kupujícím na návrh Registrovaného uživatele kupujícího, který činí při Objednávce díla, zaškrtnutím políčka s textem: „Souhlasím, aby Original Gallery zprostředkovala uhrazení Kupní ceny díla prodávajícímu a převzetí díla od prodávajícího“. Tento návrh Original Gallery akceptuje v e-mailu, jímž potvrzuje Objednávku Díla Registrovanému uživateli kupujícímu, v němž se zavazuje po uplynutí 14 pracovních dnů od Převzetí Díla převést uhrazenou Kupní cenu Díla sníženou o provizi Original Gallery, popř. odměnu za opětovný prodej díla dle čl.4.6 Autorovi díla a Registrovaný uživatel Autor akceptuje Doručením díla na základě výzvy Original Gallery v e-mailu, jímž sděluje Autorovi, že mu uhradí Kupní cenu do 14 pracovních dnů po Doručení Díla na uvedenou adresu sídla Original Gallery. Svěřenecká smlouva je uzavřena na dobu do vyplacení Kupní ceny Registrovanému uživateli prodávajícímu nebo vrácení Kupní ceny Registrovanému uživateli kupujícímu dle těchto Obchodních podmínek. Svěřenecká smlouva je uzavírána bezplatně.
1.1.19. Registrovaný uživatel prodávající je označení pro Autora, který v rámci Prezentace Díla stanovením Kupní ceny určil, že Dílo je určeno na prodej, a to od okamžiku, kdy byla jiným Registrovaným uživatelem učiněna Objednávka takového Díla.
1.1.20. Registrovaný uživatel kupující je označení pro Registrovaného uživatele, který učinil Objednávku Díla.
1.1.21. Obchodní podmínky znamenají tyto obchodní podmínky užívání www.originalgallery.com, které jsou dostupné na https://originalgallery.com/obchodni-podminky.

2. Práva k webovému portálu www.originalgallery.com

2.1. Obsah webového portálu www.originalgallery.com včetně způsobu jeho uspořádání, tj. zejména jeho texty, grafické soubory, interaktivní databáze a design, jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Original Gallery a je chráněn zákonem č.121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). Jakékoli užití obsahu www.originalgallery.com je možné pouze na základě předchozí písemně udělené licence ke konkrétnímu způsobu užití obsahu webového portálu www.originalgallery.com ze strany Original Gallery.
2.2. Licence pro Original Gallery - Registrovaní uživatelé s typem registrace – Autor vyslovují souhlas s vystavováním fotografií svých Děl na webovém portálu www.originalgallery.com a s jejich zařazením do databáze Děl webového portálu www.originalgallery.com a za tímto účelem poskytují Original Gallery bezúplatnou nevýhradní licenci k vystavování fotografií svých Děl na webovém portálu www.originalgallery.com, vyhledávačích, sociálních sítích a k jejich zařazení do databáze Děl vedené Original Gallery.
2.3. Práva a povinnosti Uživatelů - Uživatel se zejména zavazuje při používání webového portálu www.originalgallery.com:
▪ dodržovat právní předpisy, Obchodní podmínky a Zprostředkovatelskou smlouvu, pokud ji uzavřel s Original Gallery;
▪ nezasahovat do zabezpečení, obsahu či způsobu uspořádání webového portálu www.originalgallery.com;
▪ nezasahovat do těch částí webového portáluwww.originalgallery.com, které nejsou veřejně přístupné a nevstupovat na Uživatelské účty jiného Registrovaného uživatele;
▪ uvádět při registraci na webovém portálu www.originalgallery.com pravdivé, aktuální a nezkreslené údaje o své identitě a v případě jejich změny údaje aktualizovat;
▪ udržovat svůj Uživatelský účet a vystavená díla aktuální (prodej, není na prodej nebo prodáno), v případě prodeje díla Original Gallery, které bylo označeno na prodej na webovém portálu www.originalgallery.com a autor nezajistil včasnou aktualizaci díla s tím, že již není na prodej a dílo již nemá, je povinen uhradit Original Gallery smluvní provizi ve výši 35% z ceny díla;
▪ udržovat svůj Uživatelský účet a hesla k němu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám - (Original Gallery nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel Registrovaného uživatele, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Original Gallery jejím úmyslným zaviněním nebo vědomou nedbalostí);
▪ nezpřístupnit svůj Uživatelský účet třetí osobě nebo neužívat Uživatelský účet jiného Uživatele;
▪ neprezentovat, nenabízet, nekupovat Díla, jejichž vytvoření, nabízení, prodej, koupě je v rozporu s platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet:
a) Dílo, které nemá Uživatel právo prodávat,
b) Dílo, jehož vytvořením bylo porušeno autorské právo,
c) Dílo určené k propagaci a šíření názorů hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v České republice,
d) Dílo pornografické či s násilnou tematikou.
2.4. Právo Original Gallery odstranit prezentované Dílo - Original Gallery si vyhrazuje právo odstranit z webového portálu www.originalgallery.com Dílo, jestliže jeho vytvoření, prezentace, nabídka či prodej jsou nebo by mohli být v rozporu s platnými právními předpisy, případně by mohli mít negativní vliv na dobrou pověst Original Gallery.
2.5. Porušení pravidel užívání webového portálu www.originalgallery.com, zpráva o zneužití
a) Original Gallery:
▪ se nepodílí na obsahu prezentací Registrovaných uživatelů, komentářů, diskusních fór či skupin vyskytujících se na webovém portálu www.originalgallery.com a přístupných prostřednictvím sítě internet, pouze poskytuje prostor pro jejich prezentaci a inzerci, a tedy za tento obsah neodpovídá.
▪ neodpovídá za pravost nabízených Děl, ani pravdivost údajů, které o Dílech uvádí Registrovaní uživatelé včetně toho, kdo je autorem nebo vlastníkem Díla.
▪ neodpovídá ani neručí za splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli webového portálu www.originalgallery.com.
▪ neodpovídá za to, že identita Registrovaného Uživatele sdělená Original Gallery na základě údajů, které uvedl Uživatel při registraci, neodpovídala skutečnosti.
b) V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů Registrovaným uživatelem je Original Gallery oprávněna ukončit registraci Uživatele dle čl. 3.3 b) Obchodních podmínek. Při podezření ze spáchání trestného činu Uživatelem Original Gallery uvědomí orgány činné v trestním řízení.
c) V rámci formuláře Zpráva o zneužití umístěného na https://originalgallery.com/zneuziti může každý Registrovaný uživatel upozornit Original Gallery na porušení zákona, zejména autorských práv nebo práv k ochranné známce, nebo Obchodních podmínek, k němuž dochází ze strany některého z Uživatelů webového portálu www.originalgallery.com. Original Gallery takové ohlášené porušení prověří a zjistí-li porušení právních předpisů nebo Obchodních podmínek, zjedná nápravu způsobem uvedeným v těchto Obchodních podmínkách, zejména ukončením registrace Uživatele nebo odstraněním Prezentace Díla na webovém portálu www.originalgallery.com.

3. Registrace Uživatele

3.1. Registraci prostřednictvím webového portálu www.originalgallery.com provede Uživatel vyplněním příslušného formuláře v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefon a heslo, zvolí Druh registrace a výslovně akceptuje tyto Obchodní podmínky. Na základě registrace získá Registrovaný uživatel Uživatelský účet, jehož prostřednictvím může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Registrovaný uživatel užívat Služby ORIGINAL GALLERY.
3.2. Změna registračních údajů – Registrovaný uživatel má přístup ke svým registračním a přihlašovacím údajům. V případě změny údajů zadaných při registraci je Registrovaný uživatel povinen bez zbytečného odkladu tyto údaje aktualizovat.
3.3. Ukončení registrace
a) Registrovaný uživatel je oprávněn požádat Original Gallery bez udání důvodu o smazání svého Uživatelského účtu e-mailem adresovaným na e-mailovou adresu: info@originalgallery.com. Original Gallery vyhoví žádosti o ukončení registrace nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti Registrovaného uživatele.
b) Original Gallery je oprávněna ukončit registraci Uživatele oznámením doručeným Uživateli e-mailem nebo poštou s účinky ke dni doručení takového oznámení a to v případě, že Registrovaný uživatel porušil tyto Obchodní Podmínky nebo právní řád České republiky nebo svým jednáním poškozuje Original Gallery či třetí osobu nebo z důvodu dle čl.3.4.
c) Original Gallery má rovněž právo ukončit zcela poskytování Služeb ORIGINAL GALLERY ukončením dostupnosti webového portálu www.originalgallery.com. Ukončením registrace nezaniká právo Original Gallery na náhradu škody, na provizi či jiné pohledávky vzniklé před ukončením registrace. Uživatel, kterému Original Gallery zrušila registraci, se není oprávněn opětovně zaregistrovat za účelem užívání Služeb ORIGINAL GALLERY.
3.4 Ověřování registračních údajů - Original Gallery je oprávněna vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v době stanovené Original Gallery vyhověno, je Original Gallery oprávněna zrušit registraci Uživatele dle čl.3.3.b).
3.5 Dostupnost webového portálu www.originalgallery.com - Webový portál www.originalgallery.com je veřejně a bezplatně dostupný prostřednictvím sítě internet. Original Gallery má právo kdykoli pozastavit dostupnost webového portálu www.originalgallery.com zejména z důvodu opravy či aktualizace jeho obsahu. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení ORIGINAL GALLERY, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Prodej/koupě Děl prostřednictvím webového portálu www.originalgallery.com

4.1. Original Gallery zprostředkovává na základě Zprostředkovatelské smlouvy prodej Děl Registrovaných uživatelů Autorů prostřednictvím webového portálu www.originalgallery.com za Kupní cenu uvedenou v Prezentaci Díla Autorem, a to za odměnu – provizi pro Original Gallery ve výši 35% z Kupní ceny, za kterou bylo Dílo prodáno. V provizi je započítána DPH ve výši 21%. Provizi pro Original Gallery dle předchozí věty je povinen uhradit Registrovaný uživatel Prodávající, který Dílo prodal. Nárok na provizi vznikne Original Gallery uzavřením Kupní smlouvy za podmínky, že Registrovaný uživatel kupující neodstoupí od Kupní smlouvy dle čl.1.1.16 Obchodních podmínek. V takovém případě je Original Gallery oprávněna započítat si pohledávku vůči Autorovi na uhrazení provize proti pohledávce Autora na vyplacení Kupní ceny a Kupní cenu vyplácenou Autorovi o částku provize snížit. Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána na dobu Prezentace Díla za účelem jeho prodeje za stanovenou cenu Registrovaným uživatelem Autorem na www.originalgallery.com.
4.2. Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy: Zprostředkovatelská smlouva o prodeji konkrétního Díla je ukončena k okamžiku odstoupení od smlouvy, které může být učiněno kdykoli, jsou-li splněny podmínky zde stanovené, a to:
a) písemným oznámením adresovaným Original Gallery, které je součástí výmazu Prezentace Díla z webového portálu www.originalgallery.com Registrovaným uživatelem Autorem, nebo
b) písemným oznámením Original Gallery, které je součástí smazání Prezentace Díla z webového portálu www.originalgallery.com ze strany Original Gallery dle těchto Obchodních podmínek nebo
c) písemným oznámením Original Gallery, které je součástí zrušení Registrace uživatele na www.originalgallery.com ze strany Original Gallery v případě, že vzniklo právo Original Gallery zrušit Registraci uživatele Autora Díla dle těchto Obchodních podmínek nebo pokud o to Registrovaný uživatel Original Gallery požádal dle těchto Obchodních podmínek.
4.3. Prodej Díla za stanovenou cenu - Pokud Registrovaný uživatel – Autor vytvořil Prezentaci Díla na webovém portálu www.originalgallery.com, uvedl Kupní cenu Díla a uzavřel Zprostředkovatelskou smlouvu s Original Gallery, je Dílo určeno k prodeji na webovém portálu www.originalgallery.com. Registrovaní uživatelé odlišní od Autora Díla jsou oprávněni koupit Dílo na základě Objednávky Díla za Kupní cenu uvedenou v Prezentaci díla. Kupní cena je splatná prostřednictvím platební karty Registrovaným uživatelem kupujícím, bezodkladně po učinění Objednávky Díla, a to na účet Original Gallery. Po uhrazení Kupní ceny je Registrovaný uživatel Autor Díla vyzván e-mailem k Doručení Díla Original Gallery. Po Doručení Díla dojde ze strany Original Gallery k Předání Díla Registrovanému uživateli kupujícímu v sídle Original Gallery nebo na náklady Registrovaného uživatele kupujícího na jím určené adrese. Po Předání Díla má Registrovaný uživatel kupující 5 pracovních dnů na Odstoupení od Kupní smlouvy. Pokud tohoto práva nevyužije, Kupní cena bude na základě Svěřenecké smlouvy do 5 pracovních dnů vyplacena Registrovanému uživateli prodávajícímu po odečtení provize Original Gallery za zprostředkování prodeje dle čl. 4.1. a případné odměny za opětovný prodej Díla za podmínek čl. 4.6. Pokud Registrovaný uživatel Kupující využije práva Odstoupení od Kupní smlouvy a vrátí ve stanovené lhůtě Dílo na adresu sídla Original Gallery obdrží do 5 pracovních dnů zpět Kupní cenu.
4.4. Vady Předaného Díla -Za Vady Předaného Díla odpovídá výlučně Registrovaný uživatel Autor, který Dílo prodal na webovém portálu www.originalgallery.com. Práva z odpovědnosti za vady Díla se řídí ustanoveními § 2099 a násl. z. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, avšak v případě zjevných vad Předaného Díla, které mohl Registrovaný uživatel kupující zjistit po Předání díla při jeho prohlídce, má Registrovaný uživatel kupující pouze právo odstoupit od Kupní smlouvy dle čl. 1.1.16. V případě jiných než zjevných vad se řídí práva z odpovědnosti za vady Díla Občanským zákoníkem a tato Registrovaný uživatel kupující uplatňuje u Original Gallery jako zástupce Autora bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 2 let po Předání Díla.
4.5. Náklady - Náklady na internetové připojení, které je nezbytné k využití Služeb Original Gallery hradí Uživatel. Registrovaný uživatel hradí také náklady na Doručení Díla, pokud jej nedoručí Original Gallery osobně do sídla Original Gallery nebo náklady Předání Díla, pokud si Dílo nevyzvedne osobně v sídle Original Gallery.
4.6. Právo na odměnu při opětném prodeji originálu Díla
4.6.1. Je-li originál Díla, který jeho autor převedl do vlastnictví jiné osoby, dále prodáván prostřednictvím Original Gallery za kupní cenu, která činí 1500 EUR a více, má autor v souvislosti s každým opětným (dalším) prodejem díla ve smyslu § 24 autorského zákona, z. 121/2000 Sb. právo na odměnu stanovenou v příloze 1 k autorskému zákonu takto:
a) 4 % z části kupní ceny do 50 000 EUR,
b) 3 % z části kupní ceny nad 50 000 EUR do 200 000 EUR,
c) 1 % z části kupní ceny nad 200 000 EUR do 350 000 EUR,
d) 0,5 % z části kupní ceny nad 350 000 EUR do 500 000 EUR,
e) 0,25 % z části kupní ceny nad 500 000 EUR.
Celková částka odměny však nesmí přesáhnout 12 500 EUR. Právo na odměnu se nevztahuje na první opětný prodej, pokud Registrovaný uživatel prodávající získal originál Díla přímo od autora méně než tři roky před takovým opětným prodejem a Kupní cena originálu Díla při opětném prodeji nepřesahuje 10 000 EUR.
4.6.2. Originálem Díla se pro účely čl. 4.6. rozumí výtvarné dílo, zejména obraz, kresba, malba, koláž, či jiná grafika, a to za předpokladu, že jsou zhotoveny samotným umělcem nebo jde o rozmnoženiny, které se považují za originál uměleckého díla. Rozmnoženinami, které se považují za originál uměleckého díla, jsou takové rozmnoženiny, které byly zhotoveny v omezeném počtu samotným autorem nebo pod jeho vedením a jsou očíslovány, podepsány nebo umělcem jinak řádně prohlášeny za pravé.
4.6.3. Osobou povinnou platit odměnu příslušnému kolektivnímu správci jsou dle autorského zákona Registrovaný uživatel prodávající a Original Gallery společně a nerozdílně. Proto je Registrovaný uživatel prodávající povinen uhradit takovou odměnu Original Gallery. Odměna bude odečtena z Kupní ceny. Original Gallery se odměnu za opětovný prodej zavazuje uhradit kolektivnímu správci.
4.6.4. Original Gallery bude odměnu za opětný prodej originálu účtovat při každém prodeji Díla Registrovaným uživatelem prodávajícím v případě, že kupní cena bude činit 1500 EUR a více. Pokud Registrovaný uživatel prodávající podepíše při Doručení Díla čestné prohlášení, že nejsou splněny podmínky § 24 autorského zákona, z. 121/2000 Sb., např. koupil obraz přímo od autora méně než tři roky před takovým opětným prodejem a kupní cena originálu Díla při opětném prodeji nepřesahuje 10 000 EUR, pak mu Original Gallery část Kupní ceny odpovídající odměně za opětný prodej vyplatí dle čl.4.3.

5. Řešení sporů

5.1. Zprostředkovatelská a Svěřenecká smlouva včetně Obchodních podmínek a veškeré vztahy z nich vzniklé, jakož i další vztahy vzniklé mezi Registrovaným uživatelem a Original Gallery v souvislosti s užíváním webového portálu www.originalgallery.com se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem z. 89/2012 Sb. a autorským zákonem č.121/2000 Sb.
5.2. Uživatel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého v souvislosti s užíváním Služeb ORIGINAL GALLERY, a to:
a)u České obchodní inspekce (www.coi.cz). Uživatel se může obrátit na Českou obchodní inspekci do 1 roku poté, co uplatnil neúspěšně svůj nárok u Original Gallery pouze pokud za služby Original Gallery poskytl provizi.
b) využitím platformy pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr
5.3. Veškeré majetkové spory mezi Original Gallery a Registrovaným uživatelem vyplývající ze Zprostředkovatelské nebo Svěřenecké smlouvy nebo s ní související nebo vzniklé v souvislosti s užíváním webového portálu www.originalgallery.com, nebudou-li vyřešeny mimosoudně, budou řešeny dle práva České republiky před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
5.4. Nad dodržování povinností Original Gallery dle živnostenského zákona č. 455/1991Sb. dohlíží živnostenský úřad. Nad dodržováním ochrany osobních údajů Registrovaných uživatelů Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Doručování

Registrovaný uživatel souhlasí s doručováním na elektronickou adresu sdělenou Original Gallery při Registraci uživatele.

7. Závěrečná ustanovení

Original Gallery je oprávněna změnit Obchodní podmínky; Nová verze Obchodních podmínek se v takovém případě použije:
- na Zprostředkovatelské smlouvy uzavřené po nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek.
- na Objednávky Děl učiněné po nabytí účinností nových Obchodních podmínek.
- na Svěřenecké smlouvy uzavřené po nabytí účinností nových Obchodních podmínek
Original Gallery je povinna oznámit 30 pracovních dnů předem Registrovaným uživatelům na jejich e-mailovou adresu skutečnost, že budou Obchodní podmínky změněny a zaslat jim jejich nové znění. Pokud Registrovaný uživatel nesouhlasí s novým zněním Obchodních podmínek, má právo zrušit svou registraci do 15 pracovních dnů po obdržení e-mailu obsahujícího nové Obchodní podmínky, tím není dotčeno právo Original Gallery, aby takový Registrovaný uživatel uhradil Original Gallery pohledávky, které jí vznikly za trvání Zprostředkovatelské smlouvy nebo registrace Registrovaného uživatele. Pokud Registrovaný uživatel po obdržení e-mailu obsahujícího nové znění Obchodních podmínek ve lhůtě 15 pracovních dnů nezruší registraci na www.originalgallery.com a nadále využívá Služby ORIGINAL GALLERY, vyslovuje tím konkludentní souhlas s novým zněním Obchodních podmínek.

V Hájích nad Jizerou dne 1. ledna 2022

Art of All s.r.o.
Marcel Sítník, jednatel

Created with Sketch.
cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Art of All s.r.o., IČO: 46991654.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Art of All s.r.o., IČO: 46991654.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.