image
truck

Jako registrovaný autor, který vystavuje a nabízí svá díla v ORIGINAL GALLERY, máte od nás výhodu v podobě 5 % slevy na zakoupené zboží.

Obchodné podmienky online obchodu ORIGINAL GALLERY

I.

Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti s nákupom alebo na základe zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorou je ORIGINAL GALLERY je registrovaná ochranná známka spoločnosti Art of All s.r.o, Rybnice 100, 513 01 Háje nad Jizerou, IČO:46991654, DIČ:CZ46991654, tel. +420776100838, e-mail: info@originalgallery.com, a inou osobou ako kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.originalgallery.com (ide o internetovú galériu a e-shop s umeleckými výrobkami, ďalej len "tovar").

2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúcehopredávajúceho vystupuje ako spotrebiteľ, ako aj v prípadoch, keď tovar kupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

3. Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo nezávislejv rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo inak koná s predávajúcim.

4. Podnikateľ je osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť formou obchodu alebo obdobnú činnosť so zámerom vykonávať ju sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy týkajúce sa vlastného podnikania, výroby alebo podobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

5. V kúpnej zmluve môžu byť dohodnuté ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

6. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vypracované v českom jazyku.

7. Vzťahy a prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy sa budú riešiť výlučne podľa práva Českej republiky s vylúčením kolíznych noriem a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

8. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

II.

Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Na internetovej adrese www.originalgallery.com je uvedený zoznam tovaru ponúkaného na predaj predávajúcim vrátane cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, ktorej platiteľom je predávajúci. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok aj mimo e-shopu.

2. Ponuky na predaj tovaru sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar.

3. Predávajúci je oprávnený dodať objednaný tovar aj prostredníctvom iného dodávateľa. V takom prípade zodpovedá tak, ako keby tovar dodal kupujúcemu sám.

4. Na objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár, ktorý obsahuje najmä:

- identifikačné údaje kupujúceho;

- tovar, ktorý sa má objednať;

- spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru; údaje o požadovanom spôsobe dodania tovaru;

- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť zadané údaje. Po odoslaní objednávky predávajúci považuje údaje za správne. 6. Po prijatí objednávky predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho e-mailom na adresu e-mailovú adresu kupujúceho, ktorá je uvedená v objednávke, alebo objednávku odmietne, a to aj bez uvedenia dôvodu.

6. Predávajúci je oprávnený vyžiadať si od Kupujúceho dodatočné potvrdenie objednávky.

7. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením akceptácie (prijatia) objednávky zaslanej Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

8. Ak Predávajúci nezašle Kupujúcemu tovar do troch pracovných dní odo dňa prijatia objednávky akceptácie alebo odmietnutia objednávky, objednávka sa považuje za neakceptovanú a ruší sa.

9. Náklady, ktoré vzniknú každej zo zmluvných strán pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, znáša každá zo zmluvných strán.

10. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

III.

Cena tovaru a platobné podmienky

1. Kupujúci môže zaplatiť cenu za tovar a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy:

- kreditnou kartou online;

- bankovým prevodom na účet predávajúceho.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu spolu s kúpnou cenou aj náklady spojené s s balením a dodaním tovaru a zvoleným spôsobom platby (ďalej len "kúpna cena").

3. V prípade platby kreditnou kartou je kúpna cena splatná okamžite. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

IV.

Odstúpenie od zmluvy

1. V súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v prípade uzavretia zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku právo odstúpiť od kúpnej zmluvy odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru v prípadeak sa na základe kúpnej zmluvy dodáva niekoľko druhov tovaru alebo ak sa tovar skladá z viacerých častí. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do 14 dní od prevzatia tovaruna adresu predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho alebo iným jednoznačným spôsobom. Spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb, ak boli poskytnuté s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, na dodanie tovaru, ktorý ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, od dodania tovaru podliehajúceho rýchlej skaze a tovaru, ktorý sa po dodaní nenávratne zmieša s iným tovarom, oprava alebo údržba vykonaná na mieste určenom spotrebiteľom v jeho menedodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, dodaniedodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ porušil ich pôvodný obal, ubytovanie, prepravu, stravovanie, potraviny, potraviny a pod.alebo voľnočasových aktivít, ak podnikateľ tieto služby poskytne v stanovenom čase, alebo dodanie digitálnehoobsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku IV ods. 1 sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

3. Predávajúci je oprávnený vykonať kontrolu vráteného tovaru do 10 dní od vrátenia tovaru kupujúcim.vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

4. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu do 10 dní od uplynutia lehoty na preskúmanie tovaru podľa odseku 3 tohto článku.

5. Kupujúci berie na vedomie, že ak je tovar vrátený Kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočnemá predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody s pohľadávkou Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V.

Preprava a dodanie tovaru

1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená v elektronickej objednávke.

2. Tovar je dodaný po prevzatí tovaru kupujúcim.

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšom čase, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, alebo ak v akceptácii objednávky nie je uvedená iná lehota, do 30 dní od akceptácie objednávky.

4. Spôsob dopravy tovaru je uvedený v objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade nemožnosti použitia alebo iných komplikácií so spôsobom dopravy tovaru uvedeným v objednávkeKupujúcemu však môže byť účtovaná maximálna cena rovnajúca sa výške objednanej dopravy.

5. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

6. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. Kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.

VI.

Zodpovednosť za vady, záruka

1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecnými(najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

2. Práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci voči predávajúcemupredávajúceho na adrese sídla/miesta podnikania predávajúceho alebo na adrese akejkoľvek prevádzkarne predávajúceho, pričom tak môže urobiť aj prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a zasielania tovaru tretej osobe.

3. Pri predaji nového spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, môže byťvšak na základe vyhlásenia v záručnom liste alebo v záručnom liste môže byť dlhšia.Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené bežným používaním alebo spotrebným materiálom. Kratšiu životnosť výrobku spôsobenú takýmto opotrebovaním spôsobeným bežným používaním preto nemožno považovať za vadu, ktorá bude zohľadnená v prípade reklamácie. Záruka sa tiež nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru spôsobené nesprávnym používaním alebo na vady spôsobené nesprávnou inštaláciou tovaru.

4:

- ak je vada odstrániteľná, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadných komponentovak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané a ak takýto postup nie je možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy;

- ak je vada neodstrániteľná a bráni riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy;

- ak sú vady odstrániteľné a vyskytujú sa vo veľkom množstve alebo opakovane a bránia riadnemu užívaniu tovaruditional use of the goods, the right to replace the defective goods or away from the purchase contract;

- v prípade iných neodstrániteľných vád a ak nedôjde k výmene tovaru, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

VII.

Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z, o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v databáze predávajúceho pri rešpektovaní povinností správcu podľa zákona č. 110/2019 Z. z, o spracúvaní obchodných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 679 (GDPR).

2. Pravidlá spracúvania osobných údajov predávajúcim sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

VIII.

Mimosúdne riešenie sporov, kontrola obchodu, dohľad nad ochranou osobných údajov

1. Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

3. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.

IX.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Platnosť zmeny obchodných podmienok je dňom ich zverejnenia na www.originalgallery.com.

2. Tieto obchodné podmienky sú voči kupujúcemu účinné dňom potvrdenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim.

3. Všetky texty, fotografie alebo ilustrácie obsiahnuté na webovej stránke originalgallery.com podliehajú autorským právam a nesmú byť kopírované ani inak používané bez výslovného písomného súhlasu Predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. apríla 2023.

Created with Sketch.
cookie

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na uľahčenie prehliadania stránky, na ponuku personalizovaného obsahu alebo reklamy a na anonymnú analýzu návštevnosti, ktorú zdieľame s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Ich nastavenia môžete upraviť pomocou odkazu "Nastavenia súborov cookie" a môžete ich kedykoľvek zmeniť v pätičke webovej stránky. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.

Súhlasíte s používaním súborov cookie?

Áno, súhlasím. Nastavenia
close

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na uľahčenie prehliadania stránky, na ponuku personalizovaného obsahu alebo reklamy a na anonymnú analýzu návštevnosti, ktorú zdieľame s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Ich nastavenia môžete upraviť pomocou odkazu "Nastavenia súborov cookie" a môžete ich kedykoľvek zmeniť v pätičke webovej stránky. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie. Súhlasíte s používaním súborov cookie?

Nevyhnutné (technické)

Tieto súbory cookie pomáhajú pri používaní webovej stránky. Poskytujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke alebo zmena rozlíšenia prehliadača podľa veľkosti vášho zariadenia. Bez týchto súborov nemôže webová lokalita správne fungovať. Používame krátkodobé súbory cookie (session cookies) - po zatvorení prehliadača sa z vášho počítača vymažú.

Preferenčné (funkčné)

Súbory cookie preferencií umožňujú webovej lokalite zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob, akým sa webová lokalita správa alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate.

Štatistické (výkon)

Tieto súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou, a to prostredníctvom zhromažďovania a vykazovania informácií, často anonymne.

Reklama

Reklamné súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov a ich správania. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a zaujímavé pre jednotlivých používateľov, a preto sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

close

Cookies

Táto webová stránka používa súbory cookie a z hľadiska zákona ide o osobné údaje. Správcom týchto osobných údajov je spoločnosť Art of All s.r.o., IČO: 46991654.

Podrobnejšie informácie o tom, ako nás môžete kontaktovať a ako spracúvame osobné údaje (vrátane súborov cookie), nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na našej webovej lokalite.

O súboroch cookie všeobecne

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na rôzne účely, napríklad na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií alebo analýzu návštevnosti, pričom niektoré z nich sa používajú na to, aby si webové stránky zapamätali vaše preferencie. Tieto súbory sú uložené vo vašom zariadení (napr. v počítači, tablete alebo mobilnom telefóne). Každá webová lokalita môže do vášho prehliadača odosielať vlastné súbory cookie, len ak to nastavenia prehliadača umožňujú.

Podľa zákona môžeme ukladať súbory cookie do vášho zariadenia, ak sú nevyhnutne potrebné na prevádzku tejto webovej stránky (pozri časť Nevyhnutné súbory cookie), a to bez vášho súhlasu na základe tzv. oprávneného záujmu. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme váš súhlas, ktorého úplné znenie nájdete na tua ktoré môžete kedykoľvek odvolať pomocou tejto Formuláre.

Typy súborov cookie

Súbory cookie sa klasifikujú podľa účelu, na ktorý sa používajú, takto:

Nevyhnutné (technické)

Tieto súbory cookie pomáhajú pri používaní webovej stránky. Poskytujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke alebo zmena rozlíšenia prehliadača podľa veľkosti vášho zariadenia. Bez týchto súborov nemôže webová lokalita správne fungovať.

Tieto súbory cookie môžete zablokovať (vypnúť), ale niektoré časti stránky sa nemusia zobrazovať správne a niektoré časti nemusia ani fungovať. Pokyny pre najpoužívanejšie prehliadače nájdete tu:

Preferenčné (funkčné)

Súbory cookie preferencií umožňujú webovej lokalite zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob, akým sa webová lokalita správa alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate.

Štatistické (výkon)

Tieto súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou, a to prostredníctvom zhromažďovania a vykazovania informácií, často anonymne.

Reklama

Reklamné súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov a ich správania. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a zaujímavé pre jednotlivých používateľov, a preto sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Zoznam súborov cookie

Na našich webových stránkach používame vlastné súbory cookie a súbory cookie tretích strán, ktorých vlastné zásady spracovania sú uvedené tu:

Pripravila advokátska kancelária Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Art of All s.r.o., IČO: 46991654.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.