image
truck

Jako registrovaný autor, který vystavuje a nabízí svá díla v ORIGINAL GALLERY, máte od nás výhodu v podobě 5 % slevy na zakoupené zboží.

Podmienky používania služieb webového portálu www.originalgallery.com spoločnosti Art of All s.r.o., so sídlom:
46991654, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajskom súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 50351

1. Úvodné ustanovenia
Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti strán vyplývajúce z:
a) Zmluva o sprostredkovaní predaja Diela na webovom portáli www.originalgallery.com uzatvorená medzi Originálnou galériou ako sprostredkovateľom a Registrovaným používateľom - Autorom ako záujemcom o sprostredkovanie predaja Diela.
b) Zmluvy o zverení medzi Pôvodnou galériou ako správcom, registrovaným používateľom - predávajúcimm a Registrovaným používateľom Kupujúcim o platobných podmienkach a úhrade Kúpnej ceny za Dielo predávané na www.originalgallery.com.

Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o sprostredkovaní a zmluve o zverení.

Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v zmluve o zastúpení a zverení. Odchylné ustanovenia v zmluve o zastúpení a zverení majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.

Obchodné podmienky sú vypracované v českom jazyku. Zmluva o zastúpení a zmluva o zverení môže byť uzavretá v českom jazyku. Keďže vyššie uvedené zmluvy sa uzatvárajú elektronicky, registrovaný používateľ k nim nemá prístup, ale Original Gallery ich archivuje, čo platí aj pre kúpnu zmluvu.

1. Definície niektorých pojmov
Pojmy s veľkým začiatočným písmenom používané v týchto Podmienkach majú v týchto Podmienkach nasledujúci významPojmy, zmluva o zastúpení a zmluva o zverení a vzájomná komunikácia strán majú význam uvedený nižšie:
1.1.1 Original Gallery znamená Art of All Ltd: Háje nad Jizerou, Rybnice 100, PSČ 51301, IČO: 46991654, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 50351,
e-mail: info@originalgallery.com, ktorá prevádzkuje webový portál www.originalgallery.com
1.1.2. www.originalgallery.com - znamená webový portál www.originalgallery.com.
1.1.3. Originálne služby galérie - tieto služby znamenajú:
a) virtuálna prezentácia diel, ktorých vlastníkom je registrovaný používateľ - autor, na webovom portáli www.originalgallery.com;
b) sprostredkovanie predaja diel prezentovaných na www.originalgallery.com na základe zmluvy o sprostredkovaní uzavretej s Original Gallery.
c) sprostredkovanie prezerania prezentovaných diel na stránke www.originalgallery.com.
d) možnosť zakúpenia Diela za cenu stanovenú na stránke www.originalgallery.com Registrovaným používateľom.
Používanie vyššie uvedených služieb Originálnej galérie je pre registrovaných používateľov bezplatné, s výnimkou služby podľa článku 1.1.3 b), ktorej používanie sa riadi sprostredkovateľskou zmluvou podľa článku 1.1.11 týchto podmienok.
1.1.4 Používateľ - znamená označenie pre registrovaných aj neregistrovaných používateľov.
1.1.5. Registrovaný používateľ - znamená označenie pre fyzickú osobu, ktorá vyplnila registračné údaje na stránke https://originalgallery.com/registrácia v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, heslo, zvolil typ registrácie (1.1.6), súhlasil s týmito Podmienkami a Original Gallery mu vytvorila používateľské konto.
1.1.6 Typ registrácie - Používateľ si môže vybrať niektorý z nasledujúcich typov registrácie:
1) Autor - tento typ registrácie:
- Môže si ho vybrať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony alebo osoba mladšia ako 18 rokov so súhlasom svojho zákonného zástupcu alebo zastúpená svojím zákonným zástupcom.
- Autor alebo vlastník prezentovaného diela, ktorý nie je autorom, ale je oprávnený prezentovať dielo na www.originalgallery.com a predávať ho, si môže vybrať.
- oprávňuje registrovaného používateľa na využívanie služieb uvedených v článku 1.1.3 a-d) týchto podmienok.
2) Collector - tento typ registrácie:
- si môže vybrať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony,
- oprávňuje Registrovaného používateľa využívať služby uvedené v článku 1.1.3 písm. c), d) týchto Podmienok - ako potenciálny kupujúci Diela.
1.1.7. Používateľské konto - prostredníctvom neho je registrovaný používateľ oprávnený prihlásiť sa na www.originalgallery.com pod jedinečným používateľským menom na používanie služieb Original Gallery; prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom.
1.1.8 Neregistrovaný používateľ - fyzická osoba, ktorá nie je zaregistrovaná na www.originalgallery.com, ktorá je oprávnená len prezerať obsah webového portálu www.originalgallery.com.
1.1.9 Diela - na stránke www.originalgallery.com sa môžu prezentovať a predávať/kúpiť len hmotné umelecké diela, najmä maľby, kresby, obrazy, koláže a sochy.
1.1.10. Prezentácia práce. Ak neuvedie kúpnu cenu diela, dielo nie je určené na predaj, ale len na prezentáciu. Ak registrovaný používateľ - autor požaduje, aby bolo dielo prezentované na www.originalgallery.com určené na predaj, vyplní aj kúpnu cenu diela v CZK a uzavrie s Original Gallery sprostredkovateľskú zmluvu. Registrovaný používateľ - autor je oprávnený kedykoľvek upraviť alebo vymazať prezentáciu Diela. Umiestnenie Prezentácie diela a jej zmeny na www.originalgallery.com podliehajú schváleniu Originálnej galérie.
1.1.11. Sprostredkovateľská zmluva - znamená zmluvu medzi Originálnou galériou ako sprostredkovateľom a Registrovaným používateľom Autorom ako záujemcom o sprostredkovanie predaja Prezentovaného diela na www.originalgallery.com za stanovenú Kúpnu cenu inému Registrovanému používateľovi za províziu vo výške 35% z kúpnej ceny Diela pre Original Gallery. Zmluva o sprostredkovaní sa uzatvára na základe návrhu Registrovaného používateľa - autora, ktorý urobí v rámci Prezentácie diela.la zaškrtnutím políčka "Súhlasím s tým, aby Original Gallery sprostredkovala predaj tohto diela tretej strane na www.originalgallery.com za odmenu vo výške 35 % z kúpnej ceny Diela a aby v mojom mene rokoval s Kupujúcim o takomto predaji" a prijatie takéhoto návrhu prostredníctvom e-mailu, pričom Original Gallery schvaľuje Prezentáciu Diela na www.originalgallery.com a súhlasí s tým, že sprostredkuje predaj uvedeného diela tretej strane na webovej stránke www.originalgallery.com za províziu vo výške 35 % z kúpnej ceny diela a bude pri tomto predaji zastupovať umelca. Provízia je vrátane DPH.
1.1.12. Objednávka Diela - je elektronická objednávka Diela, ktorú Registrovaný používateľ predloží Autorovi na www.originalgallery.com za kúpnu cenu uvedenú v prezentácii diela, ktorú vykoná iný registrovaný používateľ Kupujúci kliknutím na tlačidlo kúpiť a vyplnením uvedených údajov. Údaje v objednávke prác sa môžu opraviť pred predložením objednávky.
1.1.13. Doručenie Diela - znamená doručenie Diela na adresu Art of All s.r.o., Háje nad Jizerou, Rybnice 100, PSČ 51301, Registrovaným užívateľom - Predávajúcim na jeho vlastné náklady. Lehota na dodanie Diela je 5 pracovných dní od doručenia oznámenia Originálnej galérie o Objednávke Diela na e-mailovú adresu Registrovaného používateľa - Predávajúceho. O dodaní diela sa vyhotoví protokol, ktorý archivuje Originálna galéria spolu s fotografiou diela.
1.1.14. Doručenie Diela - znamená doručenie Diela zo strany Originálnej galérie v mene Registrovaného používateľa Predávajúceho Registrovanému používateľovi Kupujúcemu na adresu Art of All Ltd, Háje nad Jizerou, Rybnice 100, PSČ 51301 alebo doručenie Diela Registrovanému užívateľovi Kupujúcemu na náklady a riziko Kupujúceho. O odovzdaní diela sa spíše protokol, ktorý Originálna galéria archivuje spolu s fotografiou diela.
1.1.15. Kúpna zmluva - znamená kúpnu zmluvu na predaj Diela na www.originalgallery.com, ktorá sa uzatvára medzi Predávajúcim registrovaným používateľom, Autorom diela a Kupujúcim registrovaným používateľomm na základe ním vykonanej Objednávky Diela v čase odovzdania Diela Registrovanému užívateľovi Kupujúcemu. Dodaním Diela Kupujúcemu registrovaného používateľa Predávajúci registrovaného používateľa akceptuje objednávku práce a registrovaný používateľ Kupujúci sa stáva vlastníkom práce.
1.1.16. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - Registrovaný používateľ - kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 5 pracovných dní odo dňa, keď mu bola doručenádní po odovzdaní Diela bez udania dôvodu, a to oznámením PôvodnémuGallery ako zástupca registrovaného používateľa Predávajúceho na e-mailovú adresu info@originalgallery.com, ale aby bolo odstúpenie od zmluvy účinné, musí Kupujúci vrátiť Dielo nepoškodené na vlastné náklady na adresu: Umenie všetkých s.r.o., Háje nad Jizerou, Rybnice 100, PSČ 51301. V prípade účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy bude Registrovanému používateľovi vrátená Kúpna cena Diela do 5 pracovných dní.
1.1.17. Kúpna cena - znamená kúpnu cenu Diela v Kč (vrátane DPH, ak je Autor platcom DPH) uvedenú Registrovaným používateľom Autorom v rámci Prezentácie Diela na www.originalgallery.com. Autor Diela nie je oprávnený zvýšiť konečnú Kúpnu cenu, ktorá bola uvedená v Prezentácii Diela na webovom portáli www.originalgallery.com v čase Objednávania Diela Registrovaným používateľom zo strany Kupujúceho.
1.1.18. Zmluva o zverení - znamená zmluvu uzavretú medzi Original Gallery ako správcom, Registrovaným používateľom - predávajúcim a Registrovaným používateľom - predávajúcim.m Používateľa Kupujúceho na návrh Registrovaného používateľa Kupujúceho, ktorý urobí pri Objednávke Diela, zaškrtnutím textového políčka: "Súhlasím s tým, aby Originálna galéria zabezpečila zaplatenie kúpnej ceny Diela Predávajúcemu a prevzatie Diela od Predávajúceho". Tento návrh akceptuje Originálna galéria v e-maile potvrdzujúcom objednávku Diela Registrovanému používateľovi zo strany Kupujúceho.ktorému sa zaväzuje previesť zaplatenú Kúpnu cenu Diela zníženú o prípadnú províziu Pôvodnej galérie na Registrovaného používateľa po uplynutí 5 pracovných dní od Akceptácie Diela. odmenu za ďalší predaj Diela podľa článku 4.6. Autor a registrovaný používateľ akceptuje doručenie Diela výzvou Originálnej galérie v e-maile adresovanom Autorovi na zaplatenie Kúpnej ceny do 5 pracovných dní od doručenia Diela na adresu sídla Originálnej galérie. Zmluva o zverení sa uzatvára na dobu, kým Registrovaný používateľ nezaplatí Kúpnu cenu Predávajúcemu alebo kým Registrovaný používateľ nevráti Kúpnu cenu Kupujúcemu v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Zmluva o zverení sa uzatvára bezplatne.
1.1.19. Registrovaný používateľ Predávajúci je označenie pre Autora, ktorý v súvislosti s Prezentáciou Diela stanovením Kúpnej ceny Dielo je určené na predaj od okamihu, keď objednávku na takéto Dielo zadá iný Registrovaný používateľ.
1.1.20. Kupujúci registrovaný používateľ znamená registrovaného používateľa, ktorý zadal objednávku na Dielo.
1.1.21. Podmienky používania znamenajú tieto Podmienky používania www.originalgallery.com, ktoré sú k dispozícii na https://originalgallery.com/obchodni-podminky.

2. Práva na webový portál www.originalgallery.com

2.1 Obsah webového portálu www.originalgallery.com vrátane spôsobu jeho usporiadania, t. j. najmä jej texty, grafické súbory, interaktívne databázy a dizajn sú autorskými dielami, ku ktorým Original Gallery vykonáva všetky majetkové práva a sú chránené zákonom č. 121/2000 Z. z., autorský zákon v znení neskorších predpisov (autorský zákon). Akékoľvek použitie obsahu www.originalgallery.com je možné len na základe predchádzajúcej písomnej licencie udelenej Original Gallery na konkrétne použitie obsahu webového portálu www.originalgallery.com.
2.2 Licencia pre Originálnu galériu - Registrovaní používatelia s typom registrácie - Autor súhlasia s vystavovaním fotografií svojich diel na webovom portáli www.originalgallery.com a ich zaradenie do databázy diel webového portálu www.originalgallery.com a na tento účel udeľujú Original Gallery bezplatnú, nevýhradnú licenciu na zobrazovanie fotografií ich diel na webovom portáli www.originalgallery.com, vyhľadávačov, sociálnych sietí a zaradiť ich do databázy diel, ktorú vedie Original Gallery.
2.3 Práva a povinnosti používateľov - Používateľ sa zaväzuje najmä používať webový portál www.originalgallery.com:
▪ dodržiavať zákon, Obchodné podmienky a Sprostredkovateľskú zmluvu, ak bola uzatvorená s Original Gallery;
▪ nezasahovať do bezpečnosti, obsahu alebo usporiadania webového portálu www.originalgallery.com;
▪ nezasahovať do tých častí webového portáluwww.originalgallery.com, ktoré nie sú verejne prístupné, a nepristupovať k používateľským účtom iného registrovaného používateľa;
▪ poskytnúť pravdivé, aktuálne a neskreslené údaje o svojej totožnosti pri registrácii na webovom portáli www.originalgallery.com a aktualizovať ich v prípade zmeny;
▪ udržiavať svoje používateľské konto a zobrazené diela v aktuálnom stave (predaj, nepredaj alebo predané), v prípade predaja diel Original Gallery, ktoré boli označené na predaj na webovom portáli www.originalgallery.com a autor nezabezpečil včasnú aktualizáciu diela s uvedením, že dielo už nie je na predaj a dielo už nie je v jeho vlastníctve, je povinný zaplatiť Original Gallery zmluvnú províziu vo výške 35% z ceny diela;
▪ udržiavať svoje používateľské konto a heslá k nemu v tajnosti a neposkytovať ich iným osobám - (Original Gallery nenesie zodpovednosť za stratustrata hesiel registrovaného používateľa, pokiaľ sa neukáže, že bola spôsobená úmyselným konaním alebo vedomou nedbanlivosťou Original Gallery);
▪ nezverejňovať svoje používateľské konto tretej strane ani nepoužívať používateľské konto iného používateľa;
▪ neprezentovať, neponúkať, nenakupovať Diela, ktorých vytvorenie, ponuka, predaj, nákup je v rozpore s platnými zákonmi. Predovšetkým je zakázané ponúkať:
a) diela, ktoré používateľ nemá právo predávať,
b) Dielo, ktorého vytvorenie porušuje autorské práva,
c) práca zameraná na podporu a šírenie názorov hnutí smerujúcich k potláčaniu ľudských práv a slobôd v zmysle platných trestnoprávnych predpisov v Českej republike,
d) pornografické alebo násilné dielo.
2.4 Právo Originálnej galérie odstrániť prezentované Dielo - Originálna galéria si vyhradzuje právo odstrániť z webového portálu www.originalgallery.com, ak vytvorenie, prezentácia, ponuka alebo predaj Diela sú alebo by mohli byť v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo by mohli mať negatívny vplyv na dobré meno Original Gallery.
2.5 Porušenie pravidiel používania webového portálu www.originalgallery.com, nahlásenie zneužitia
a) Pôvodná galéria:
▪ nepodieľa sa na obsahu prezentácií registrovaných používateľov, komentárov, diskusných fór alebo skupín, ktoré sa objavujú na webovom portáli www.originalgallery.com a prístupné prostredníctvom internetu, poskytuje len priestor na ich prezentáciu a reklamu, a preto za tento obsah nezodpovedá.
▪ nezodpovedá za pravosť ponúkaných diel ani za pravdivosť informácií, ktoré o dielach poskytli registrovaní používatelia, vrátane toho, kto je autorom alebo vlastníkom diela.
▪ nezodpovedá za plnenie zmlúv a iných dohôd uzavretých medzi používateľmi webového portálu www.originalgallery.com.
▪ nezodpovedá za to, že totožnosť registrovaného používateľa, ktorá bola zverejnená Originálnej galérii na základe údajov poskytnutých používateľom počas registrácie, nezodpovedá skutočnosti.
b) V prípade akéhokoľvek podozrenia z porušenia zákona zo strany registrovaného používateľa je Original Gallery oprávnená ukončiť registráciu používateľa podľa článku 3.3 b) Podmienok. V prípade podozrenia na spáchanie trestného činu zo strany používateľa bude Original Gallery informovať orgány činné v trestnom konaní.
c) v rámci formulára na nahlasovanie zneužívania, ktorý sa nachádza na stránke https://online-gallery.obchod/zneužitie, môže ktorýkoľvek registrovaný používateľ upozorniť Original Gallery na porušenie zákona, najmä autorských práv alebo právpráva na ochrannú známku alebo zmluvné podmienky, a to zo strany ktoréhokoľvek používateľa www.originalgallery.com. Original Gallery takéto nahlásené porušenie prešetrí a v prípade zistenia porušenia zákona alebo zmluvných podmienok zabezpečí nápravu spôsobom uvedeným v týchto Podmienkach, najmä ukončením registrácie Používateľa alebo odstránením prezentácie Diela na webovom portáli www.originalgallery.com.

3. Registrácia používateľa

3.1. registrácia prostredníctvom webového portálu www.originalgallery.meno, priezvisko, domácu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a heslo, používateľ si vyberie typ registrácie a výslovne akceptuje tieto podmienky. Po registrácii dostane registrovaný používateľ používateľské konto, prostredníctvom ktorého môže pristupovať k svojmu používateľskému rozhraniu. Registrovaný používateľ môže zo svojho používateľského rozhrania využívať služby ORIGINÁLNEJ GALÉRIE.
3.2 Zmena registračných údajov - Registrovaný používateľ má prístup k svojim registračným a prihlasovacím údajom. V prípade zmeny informácií poskytnutých počas registrácie je registrovaný používateľ povinný tieto informácie bez zbytočného odkladu aktualizovať.
3.3 Ukončenie registrácie
a) Registrovaný používateľ je oprávnený požiadať Original Gallery o vymazanie svojho používateľského účtu bez uvedenia dôvodu e-mailom na túto e-mailovú adresu: info@originalgallery.com. Original Gallery vyhovie žiadosti o ukončenie registrácie do 5 pracovných dní od prijatia žiadosti registrovaného používateľa.
b) Originálna galéria je oprávnená ukončiť registráciu používateľa výpoveďou doručenou používateľovi e-mailom alebo poštou s účinnosťou ku dňu doručenia takejto výpovede v prípadeak Registrovaný používateľ porušil tieto Podmienky alebo zákony Českej republiky, alebo ak konanie Registrovaného používateľa poškodzuje Originálnu galériu alebo tretiu stranu, alebo z dôvodu podľa čl.3.4.
c) Originálna galéria má tiež právo úplne ukončiť poskytovanie Služieb ORIGINÁLNEJ GALÉRIE tým, že ukončí dostupnosť webového portálu www.originalgallery.com. Ukončením registrácie nezaniká nárok Original Gallery na náhradu škody, províziu alebo iné nároky, ktoré vznikli pred ukončením registrácie. Používateľ, ktorého registrácia bola zrušená Original Gallery, nie je oprávnený opätovne sa zaregistrovať na používanie služieb ORIGINAL GALLERY.
3.4 Overenie registračných údajov - Original Gallery je oprávnená v prípade pochybností požiadať používateľa o preukázanie správnosti a pravdivosti údajov zadaných pri registrácii. Ak sa tejto žiadosti nevyhovie v lehote stanovenej Original Gallery, Original Gallery je oprávnená zrušiť registráciu používateľa podľa článku 3.3.b).
3.5 Dostupnosť webového portálu www.originalgallery.com - Webový portál www.originalgallery.com je verejne a bezplatne prístupný prostredníctvom internetu. Original Gallery má právo kedykoľvek pozastaviť dostupnosť webového portálu www.originalgallery.com, najmä za účelom opravy alebo aktualizácie jeho obsahu. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru ORIGINAL GALLERY. potrebnú údržbu hardvéru a softvéru tretích strán.

4. Predaj/kúpa diel prostredníctvom webového portálu www.originalgallery.com

4.1 Originálna galéria sprostredkúva predaj diel registrovaných používateľov autorov prostredníctvom webového portálu www.originalgallery.com za kúpnu cenu uvedenú v prezentácii Diela Autorom, za províziu pre Original Gallery vo výške 35% z kúpnej ceny, za ktorú bolo Dielo predané. Provízia zahŕňa DPH vo výške 21 %. Províziu za Originálnu galériu podľa predchádzajúcej vety zaplatí Registrovaný používateľ Predávajúci, ktorý Dielo predal. Nárok na províziu vzniká Originálnej galérii uzavretím Kúpnej zmluvy za predpokladu, že Registrovaný používateľ - kupujúci neodstúpi od Kúpnej zmluvy podľa článku 1.1.16 Obchodných podmienok. V takom prípade je Pôvodná galéria oprávnená započítať svoju pohľadávku voči pohľadávke Autora na zaplatenie provízie s pohľadávkou Autora na zaplatenie Kúpnej ceny a znížiť Kúpnu cenu zaplatenú Autorovi o výšku provízie. Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára na obdobie Prezentácie Diela za účelom jeho predaja za cenu stanovenú Registrovaným používateľom - Autorom na www.originalgallery.com.
4.2 Odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy: Sprostredkovateľská zmluva na predaj konkrétneho Diela zaniká okamihom odstúpenia, ktoré je možné vykonať kedykoľvek, ak sú splnené podmienky uvedené v tomto dokumente, a to:
(a) písomným oznámením adresovaným Pôvodnej galérii v rámci vymazania prezentácie Diela z webového portálu www.originalgallery.com Registrovaným používateľom - Autorom, alebo
b) písomným oznámením Originálnej galérii, ktoré je súčasťou vymazania Prezentácie diela z webového portálu www.originalgallery.com Originálnou galériou v súlade s týmito Podmienkami; alebo
c) písomným oznámením zo strany Original Gallery v rámci zrušenia registrácie Používateľa na www.originalgallery.com zo strany Original Gallery v prípade, že vzniklo právo Original Gallery zrušiť registráciu používateľa autora Diela podľa týchto Podmienok alebo ak o to požiadal registrovaný používateľ Original Gallery podľa týchto Podmienok.
4.3 Predaj Diela za uvedenú cenu - Ak Registrovaný používateľ - Autor vytvoril na webovom portáli www.originalgallery.com Prezentáciu Diela, uviedol Kúpnu cenu Diela a uzatvoril s Originálnou galériou Sprostredkovateľskú zmluvu, je Dielo určené na predaj na webovom portáli www.originalgallery.com. Registrovaní používatelia, ktorí nie sú Autormi Diela, sú oprávnení kúpiť Dielo na základe Objednávky Diela za Kúpnu cenu uvedenú v Prezentácii Diela. Kúpna cena je splatná kreditnou kartou registrovaného používateľa kupujúcemu bezprostredne po zadaní objednávky diela na účet Original Gallery. Po zaplatení Kúpnej ceny je registrovaný používateľ - autor Diela vyzvaný e-mailom na doručenie Diela do Originálnej galérie. Po dodaní Diela Originálna galéria doručí Dielo Registrovanému používateľovi - kupujúcemu do sídla Originálnej galérie alebo na náklady Registrovaného používateľa - kupujúceho na adresu určenú Registrovaným používateľom - kupujúcim. Po dodaní Diela má Kupujúci registrovaný používateľ 5 pracovných dní na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Ak toto právo nevyužije, kúpna cena bude vyplatená registrovanému používateľovi - predávajúcemu na základe zmluvy o zverení do 5 pracovných dní po odpočítaní provízie Pôvodnej galérie za sprostredkovanie predaja podľa bodu 4.1. 4.6. Ak registrovaný používateľ Kupujúci využije právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vráti Dielo na adresu sídla Originálnej galérie v stanovenej lehote, Kupujúci dostane Kúpnu cenu späť do 5 pracovných dní.
4.4 Vady Diela -Autor registrovaného používateľa, ktorý predal Dielo na webovom portáli www.originalgallery.com, je výlučne zodpovedný za vady Diela. Práva zo zodpovednosti za vady Diela sa riadia ustanoveniami § 2099 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z, Občianskeho zákonníka, avšak v prípade zjavných vád odovzdaného Diela, ktoré mohol Registrovaný užívateľ Kupujúci zistiť po odovzdaní Diela pri jeho kontrole, má registrovaný užívateľ Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy len podľa čl. 1.1.16. V prípade nezjavných vád sa práva zo zodpovednosti za vady Diela riadia Občianskym zákonníkom a takýto Registrovaný užívateľ - Kupujúci je povinnýPoužívateľ je povinný obrátiť sa na Original Gallery ako na zástupcu Autora bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí, najneskôr však do 2 rokov od odovzdania Diela.
4.5 Náklady - Náklady na internetové pripojenie potrebné na používanie služieb Original Gallery znáša používateľ. Registrovaný používateľ znáša aj náklady na doručenie Diela, ak ho nedoručí Pôvodnej galérii osobne v sídle Pôvodnej galérie, alebo náklady na odovzdanie Diela, ak ho neprevezme osobne v sídle Pôvodnej galérie.
4.6 Právo na odmenu pri ďalšom predaji pôvodného Diela
4.6.1. Ak sa originál Diela, ktorý autor previedol do vlastníctva inej osoby, ďalej predá prostredníctvom Original Gallery za kúpnu cenu cenu 1 500 EUR alebo vyššiu, má autor právo v súvislosti s každým ďalším predajom (resale) Diela v zmysle § 24 Autorského zákona, z. 121/2000 Z. z. má nárok na odmenu stanovenú v prílohe č. 1 k autorskému zákonu takto:
(a) 4 % z časti kúpnej ceny do výšky 50 000 EUR,
(b) 3 % z časti kúpnej ceny nad 50 000 EUR do 200 000 EUR,
(c) 1 % z časti kúpnej ceny nad 200 000 EUR do 350 000 EUR,
(d) 0,5 % z časti kúpnej ceny nad 350 000 EUR do 500 000 EUR,
(e) 0,25 % z časti kúpnej ceny nad 500 000 EUR.
Celková výška odmeny však nesmie presiahnuť 12 500 EUR. Právo na odmenu sa nevzťahuje na prvý ďalší predaj, ak Predávajúci registrovaný používateľ nadobudol pôvodné Dielo naod autora menej ako tri roky pred takýmto ďalším predajom a kúpna cena pôvodného Diela pri ďalšom predaji nepresahuje 10 000 EUR.
4.6.2. Umelecké dielo, najmä maľba, kresba, obraz, koláž alebo iné grafické dielo, za predpokladu, že sú vytvorené samotným umelcom alebo ide o reprodukcie, ktoré sa považujú za originálne umelecké dielo. Reprodukcie, ktoré sa považujú za originálne umelecké diela, sú tie reprodukcie, ktoré boli vyrobené v obmedzenomm číslované samotným umelcom alebo pod jeho vedením a sú očíslované, podpísané alebo inak riadne vyhlásené umelcom za pravé.
4.6.3 Osobou povinnou zaplatiť odmenu príslušnému kolektívnemu správcovi podľa Autorského zákona je Predávajúci registrovaný používateľ a Pôvodná galéria spoločne a nerozdielne. Preto je registrovaný používateľ - predávajúci povinný zaplatiť takúto odmenu Original Gallery. Odmena sa odpočíta od kúpnej ceny. Pôvodná galéria sa zaväzuje zaplatiť kolektívnemu správcovi poplatok za ďalší predaj.
4.6.4 Originálna galéria bude účtovať Poplatok za ďalší predaj vždy, keď Registrovaný používateľ predá Dielo Predávajúcemu, ak je Kúpna cena 1500 EUR alebo viac. Ak Registrovaný používateľ - Predávajúci podpíše pri doručení Diela čestné vyhlásenie, že nie sú splnené podmienky § 24 Autorského zákona, z. 121/2000 Z. z, Napr. kúpil obraz priamo od autora menej ako tri roky pred takýmto ďalším predajom a kúpna cena pôvodného diela pri ďalšom predajim predaj nepresiahne 10 000 EUR, potom mu Originálna galéria vyplatí časť kúpnej ceny zodpovedajúcu odmene za ďalší predaj podľa čl.4.3.

5. Riešenie sporov

5.1. Zmluva o sprostredkovaní a zverení vrátane zmluvných podmienok a všetkých vzťahov z nej vyplývajúcich, ako aj inýchiné vzťahy, ktoré vzniknú medzi Registrovaným používateľom a Original Gallery v súvislosti s používaním www.89/2012 Z. z. a autorský zákon č. 121/2000 Zb.
5.2 Používateľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý vznikol v súvislosti s používaním služieb ORIGINAL GALLERY, a to:
a)s Českou obchodnou inšpekciou (www.coi.cz). Používateľ sa môže obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu do 1 roka od neúspešného uplatnenia reklamácie u Originálnej galérie len v prípade, že poskytol províziu za služby Originálnej galérie.
b) prostredníctvom platformy na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr
5.3. Všetky majetkové spory medzi Originálnou galériou a Registrovaným používateľom vyplývajúce zo Sprostredkovania alebo zmluvy o zverení alebo s ňou súvisiacej alebo vzniknutej v súvislosti s používaním www.originalgallery.com, ak sa nevyriešia mimosúdne, budú riešené podľa práva Českej republiky na príslušnom súde v Českej republike.
5.4. Živnostenský úrad vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností Original Gallery vyplývajúcich zo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Na dodržiavanie ochrany osobných údajov registrovaných používateľov dohliada Úrad na ochranu osobných údajov.

6. Dodávka

Registrovaný používateľ súhlasí s doručovaním na elektronickú adresu poskytnutú Original Gallery počas registrácie používateľa.

7. Záverečné ustanovenia

Originálna galéria je oprávnená zmeniť Obchodné podmienky; v takom prípade sa použije nová verzia Obchodných podmienok:
- na zmluvy o sprostredkovaní uzatvorené po nadobudnutí účinnosti nových obchodných podmienok.
- na objednávky prác vykonané po nadobudnutí účinnosti nových zmluvných podmienok.
- na zmluvy Trust uzatvorené po nadobudnutí účinnosti nových podmienok.
Originálna galéria je povinná oznámiť registrovaným používateľom 30 pracovných dní vopred na ich e-mailovú adresu, že sa Zmluvné podmienky zmenia, a zaslať im novú verziu Zmluvných podmienok. Ak registrovaný používateľ nesúhlasí s novými podmienkami, má právo zrušiť svoju registráciu do 15 pracovných dní od doručenia e-mailu s novými podmienkami.Týmto nie je dotknuté právo Original Gallery na to, aby takýto Registrovaný používateľ uhradil Original Gallery akékoľvek pohľadávky, ktoré vznikli Original Gallery počas platnosti Zmluvy o sprostredkovaní alebo registrácie Registrovaného používateľa. Ak registrovaný používateľ nezruší registráciu na www.originalgallery.com a pokračuje v používaní služieb ORIGINAL GALLERY, vyjadruje svoj nepriamy súhlas s novým znením zmluvných podmienok.

V Háji nad Jizerou 1. januára 2022

Art of All s.r.o.
Marcel Sítník, generálny riaditeľ

Created with Sketch.
cookie

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na uľahčenie prehliadania stránky, na ponuku personalizovaného obsahu alebo reklamy a na anonymnú analýzu návštevnosti, ktorú zdieľame s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Ich nastavenia môžete upraviť pomocou odkazu "Nastavenia súborov cookie" a môžete ich kedykoľvek zmeniť v pätičke webovej stránky. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.

Súhlasíte s používaním súborov cookie?

Áno, súhlasím. Nastavenia
close

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na uľahčenie prehliadania stránky, na ponuku personalizovaného obsahu alebo reklamy a na anonymnú analýzu návštevnosti, ktorú zdieľame s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Ich nastavenia môžete upraviť pomocou odkazu "Nastavenia súborov cookie" a môžete ich kedykoľvek zmeniť v pätičke webovej stránky. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie. Súhlasíte s používaním súborov cookie?

Nevyhnutné (technické)

Tieto súbory cookie pomáhajú pri používaní webovej stránky. Poskytujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke alebo zmena rozlíšenia prehliadača podľa veľkosti vášho zariadenia. Bez týchto súborov nemôže webová lokalita správne fungovať. Používame krátkodobé súbory cookie (session cookies) - po zatvorení prehliadača sa z vášho počítača vymažú.

Preferenčné (funkčné)

Súbory cookie preferencií umožňujú webovej lokalite zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob, akým sa webová lokalita správa alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate.

Štatistické (výkon)

Tieto súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou, a to prostredníctvom zhromažďovania a vykazovania informácií, často anonymne.

Reklama

Reklamné súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov a ich správania. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a zaujímavé pre jednotlivých používateľov, a preto sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

close

Cookies

Táto webová stránka používa súbory cookie a z hľadiska zákona ide o osobné údaje. Správcom týchto osobných údajov je spoločnosť Art of All s.r.o., IČO: 46991654.

Podrobnejšie informácie o tom, ako nás môžete kontaktovať a ako spracúvame osobné údaje (vrátane súborov cookie), nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na našej webovej lokalite.

O súboroch cookie všeobecne

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na rôzne účely, napríklad na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií alebo analýzu návštevnosti, pričom niektoré z nich sa používajú na to, aby si webové stránky zapamätali vaše preferencie. Tieto súbory sú uložené vo vašom zariadení (napr. v počítači, tablete alebo mobilnom telefóne). Každá webová lokalita môže do vášho prehliadača odosielať vlastné súbory cookie, len ak to nastavenia prehliadača umožňujú.

Podľa zákona môžeme ukladať súbory cookie do vášho zariadenia, ak sú nevyhnutne potrebné na prevádzku tejto webovej stránky (pozri časť Nevyhnutné súbory cookie), a to bez vášho súhlasu na základe tzv. oprávneného záujmu. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme váš súhlas, ktorého úplné znenie nájdete na tua ktoré môžete kedykoľvek odvolať pomocou tejto Formuláre.

Typy súborov cookie

Súbory cookie sa klasifikujú podľa účelu, na ktorý sa používajú, takto:

Nevyhnutné (technické)

Tieto súbory cookie pomáhajú pri používaní webovej stránky. Poskytujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke alebo zmena rozlíšenia prehliadača podľa veľkosti vášho zariadenia. Bez týchto súborov nemôže webová lokalita správne fungovať.

Tieto súbory cookie môžete zablokovať (vypnúť), ale niektoré časti stránky sa nemusia zobrazovať správne a niektoré časti nemusia ani fungovať. Pokyny pre najpoužívanejšie prehliadače nájdete tu:

Preferenčné (funkčné)

Súbory cookie preferencií umožňujú webovej lokalite zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob, akým sa webová lokalita správa alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate.

Štatistické (výkon)

Tieto súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou, a to prostredníctvom zhromažďovania a vykazovania informácií, často anonymne.

Reklama

Reklamné súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov a ich správania. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a zaujímavé pre jednotlivých používateľov, a preto sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Zoznam súborov cookie

Na našich webových stránkach používame vlastné súbory cookie a súbory cookie tretích strán, ktorých vlastné zásady spracovania sú uvedené tu:

Pripravila advokátska kancelária Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Art of All s.r.o., IČO: 46991654.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.