image

Warunki korzystania z usług portalu internetowego www.originalgallery.com firmy Art of All s.r.o., z siedzibą:
46991654, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 172028

1) Przepisy wstępne
Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z:
a) Umowa pośrednictwa w sprzedaży Dzieł Sztuki na portalu internetowym www.originalgallery.com zawarta pomiędzy Original Gallery jako pośrednikiem a Zarejestrowanym Użytkownikiem - Autorem jako zainteresowanym pośrednictwem w sprzedaży Dzieł Sztuki.
b) Umowy powiernicze pomiędzy Galerią Oryginalną jako powiernikiem, Zarejestrowanym Użytkownikiem Sprzedającymm a Kupującym Zarejestrowanym Użytkownikiem o warunkach płatności i zapłaty Ceny Zakupu za Utwór sprzedawany na stronie www.originalgallery.com.

Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy maklerskiej i powierniczej.

Postanowienia odbiegające od niniejszego Regulaminu mogą być uzgodnione w Umowie Agencyjnej i Powierniczej. Odmienne postanowienia Umowy Agencyjnej i Powierniczej mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

Regulamin jest sporządzony w języku czeskim. Umowa Agencyjna i Powiernicza może być zawarta w języku czeskim. Ponieważ powyższe umowy zawierane są drogą elektroniczną, Użytkownik Zarejestrowany nie ma do nich dostępu, ale Original Gallery je archiwizuje, dotyczy to również Umowy Zakupu.

1) Definicje niektórych terminów
Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają w nim następujące znaczenieTerminy, Umowa Agencyjna i Powiernicza oraz komunikacja stron między sobą mają znaczenie określone poniżej:
1.1.1 Original Gallery oznacza Art of All Ltd: Háje nad Jizerou, Rybnice 100, kod pocztowy 51301, nr ID: 46991654, zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wkładka 172028,
e-mail: info@originalgallery.com, prowadzący portal internetowy www.originalgallery.com
1.1.2. www.originalgallery.com - oznacza portal internetowy www.originalgallery.com.
1.1.3. Oryginalne Usługi Galerii - usługi te oznaczają:
a) wirtualną prezentację Utworów należących do Użytkownika Zarejestrowanego - Autora, na portalu internetowym www.originalgallery.com;
b) pośredniczenie w sprzedaży Dzieł prezentowanych na stronie www.originalgallery.com, na podstawie umowy pośrednictwa zawartej z Galerią Oryginalną.
c) pośredniczenie w oglądaniu prezentowanych Prac na stronie www.originalgallery.com.
d) możliwość zakupu Utworów po cenie ustalonej na stronie www.originalgallery.com przez Użytkownika Zarejestrowanego.
Korzystanie z wyżej wymienionych Usług Galerii Oryginalnej jest bezpłatne dla Użytkowników Zarejestrowanych, z wyjątkiem usługi z art. 1.1.3 b), której korzystanie reguluje Umowa Pośrednictwa z art. 1.1.11 niniejszego Regulaminu.
1.1.4 Użytkownik - oznacza oznaczenie zarówno dla Użytkowników Zarejestrowanych jak i Niezarejestrowanych.
1.1.5. Użytkownik Zarejestrowany - oznacza oznaczenie osoby fizycznej, która wypełniła dane rejestracyjne na stronie https://originalgallery.com/rejestracja w zakresie imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, hasło, wybrał rodzaj rejestracji (1.1.6), wyraził zgodę na niniejszy Regulamin i Original Gallery utworzyła dla niego Konto Użytkownika.
1.1.6 Typ rejestracji - Użytkownik może wybrać jeden z następujących typów rejestracji:
1) Autor - ten typ rejestracji:
- Może być wybrany przez osobę fizyczną powyżej 18 roku życia posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub przez osobę poniżej 18 roku życia za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub reprezentowaną przez przedstawiciela ustawowego.
- Autor lub właściciel Prezentowanego Utworu, który nie jest autorem, ale jest upoważniony do prezentowania Utworu na stronie www.originalgallery.com oraz do jego sprzedaży, może wybrać.
- upoważnia Użytkownika Zarejestrowanego do korzystania z usług określonych w art. 1.1.3 a-d) niniejszego Regulaminu.
2) Kolekcjoner - ten typ rejestracji:
- może wybrać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- uprawnia Użytkownika Zarejestrowanego do korzystania z usług wymienionych w art. 1.1.3 (c), (d) niniejszego Regulaminu - jako potencjalnego nabywcy Utworu.
1.1.7. Konto użytkownika - za jego pośrednictwem Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do zalogowania się na stronie www.originalgallery.com pod unikalną nazwą użytkownika w celu korzystania z Usług Original Gallery; dostęp do Konta Użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem.
1.1.8 Użytkownik Niezarejestrowany - osoba fizyczna, która nie dokonała rejestracji w portalu www.originalgallery.com, która jest uprawniona jedynie do przeglądania zawartości portalu www.originalgallery.com.
1.1.9 Dzieło - na stronie www.originalgallery.com mogą być prezentowane i sprzedawane/kupowane wyłącznie materialne dzieła sztuki, w szczególności obrazy, rysunki, malowidła, kolaże i rzeźby.
1.1.10. Prezentacja dzieła. Jeśli nie poda Ceny Zakupu Dzieła, Dzieło nie jest przeznaczone do sprzedaży, a jedynie do prezentacji. Jeśli Zarejestrowany Użytkownik-Autor zażyczy sobie, aby Dzieło prezentowane na stronie www.originalgallery.com było na sprzedaż, wypełnia również Cenę Zakupu za Dzieło w CZK i zawiera Umowę Pośrednictwa z Original Gallery. Zarejestrowany Użytkownik-Autor ma prawo do edycji lub usunięcia prezentacji Utworu w dowolnym momencie. Umieszczenie Prezentacji Dzieła i jej zmiany na stronie www.originalgallery.com podlega akceptacji Galerii Oryginalnej.
1.1.11. Umowa Pośrednictwa - oznacza umowę pomiędzy Galerią Oryginalną jako pośrednikiem a Autorem Zarejestrowanym Użytkownikiem jako podmiotem zainteresowanym o pośrednictwo w sprzedaży Prezentowanego Utworu na stronie www.originalgallery.com za określoną Cenę Zakupu na rzecz innego Zarejestrowanego Użytkownika, w zamian za prowizję w wysokości 35% ceny zakupu Dzieła dla Original Gallery. Umowa pośrednictwa zawierana jest na podstawie propozycji Użytkownika Zarejestrowanego - Autora, którą składa on w ramach Prezentacji Utworu.la zaznaczenia pola "Wyrażam zgodę na pośredniczenie przez Original Gallery w sprzedaży tego Dzieła osobie trzeciej na www.originalgallery.com za opłatą w wysokości 35% Ceny Zakupu Dzieła i do negocjowania takiej sprzedaży z Kupującym w moim imieniu" i przyjęcie takiej propozycji drogą mailową, przy czym Original Gallery zatwierdza Prezentację Dzieła na www.originalgallery.com i zgadza się ułatwić sprzedaż tego Dzieła osobie trzeciej na stronie www.originalgallery.com za prowizję w wysokości 35% ceny zakupu Dzieła i reprezentować Artystę w takiej sprzedaży. Prowizja zawiera podatek VAT.
1.1.12. Zamówienie Utworu - to elektroniczne zamówienie Utworu przedstawione Autorowi przez Zarejestrowanego Użytkownika na stronie www.originalgallery.com za Cenę Zakupu podaną w Prezentacji Utworu, dokonanej przez innego Kupującego będącego Użytkownikiem Zarejestrowanym poprzez kliknięcie przycisku kup i wypełnienie określonych danych. Szczegóły w ramach Zamówienia Dzieła mogą zostać skorygowane przed złożeniem zamówienia.
1.1.13. Dostawa Dzie ła - oznacza dostarczenie Dzieła na adres Art of All s.r.o., Háje nad Jizerou, Rybnice 100, kod pocztowy 51301, przez Zarejestrowanego Użytkownika - Sprzedawcę na jego koszt. Termin Dostawy Dzieła wynosi 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Original Gallery o zamówieniu Dzieła na adres e-mail Zarejestrowanego Użytkownika - Sprzedawcy. Z Dostawy Dzieła sporządzany jest protokół, który jest archiwizowany przez Original Gallery wraz ze zdjęciem Dzieła.
1.1.14. Dostawa Dzie ła - oznacza dostarczenie Dzieła przez Original Gallery w imieniu Zarejestrowanego Użytkownika Sprzedawcy do Zarejestrowanego Użytkownika Kupującego w Art of All Ltd, Háje nad Jizerou, Rybnice 100, kod pocztowy 51301 lub dostarczenie Utworu do Zarejestrowanego Użytkownika do Zamawiającego na koszt i ryzyko Zamawiającego. Z dostarczenia Dzieła sporządzany jest protokół, który Original Gallery archiwizuje wraz ze zdjęciem Dzieła.
1.1.15. Umowa Zakupu - oznacza Umowę Zakupu dotyczącą sprzedaży Dzieła na stronie www.originalgallery.com, która zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą Zarejestrowanym Użytkownikiem, Autorem Utworu i Kupującym Zarejestrowanym Użytkownikiemm na podstawie złożonego przez niego zamówienia Dzieła, w momencie przekazania Dzieła Kupującemu przez Zarejestrowanego Użytkownika. Dostarczając Utwór Kupującemu Zarejestrowanemu Użytkownikowi, Sprzedawca Zarejestrowany Użytkownik przyjmuje Zamówienie na Dzieło, a Kupujący będący zarejestrowanym użytkownikiem staje się właścicielem Dzieła.
1.1.16. Odstąpienie od umowy kupna - Kupujący będący zarejestrowanym użytkownikiem ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 5 roboczychdni po przekazaniu Dzieła bez podania przyczyny, poprzez zawiadomienie PierwotnegoGaleria jako pełnomocnik Sprzedawcy Zarejestrowanego Użytkownika na adres e-mail info@originalgallery.com, przy czym aby odstąpienie było skuteczne, Kupujący musi zwrócić Utwór w stanie nieuszkodzonym na własny koszt na adres: Sztuka wszystkich s.r.o., Háje nad Jizerou, Rybnice 100, kod pocztowy 51301. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Zakupu, Użytkownik Zarejestrowany otrzyma zwrot Ceny Zakupu Utworu w ciągu 5 dni roboczych.
1.1.17. Cena zakupu - oznacza cenę zakupu Utworu w CZK (z uwzględnieniem podatku VAT, jeśli Autor jest płatnikiem VAT) wskazaną przez Autora Zarejestrowanego Użytkownika w ramach Prezentacji Utworu na stronie www.originalgallery.com. Autor Utworu nie jest uprawniony do podwyższenia ostatecznej Ceny Zakupu, która została wskazana w Prezentacji Utworu na portalu internetowym www.originalgallery.com w momencie składania Zamówienia na Utwór przez Zarejestrowanego Użytkownika przez Kupującego.
1.1.18. Umowa Powiernicza - oznacza umowę zawartą pomiędzy Original Gallery jako powiernikiem, Sprzedawcą Zarejestrowanego Użytkownika oraz Zarejestrowanym Użytkownikiem.m Kupującego Użytkownika na sugestię Kupującego Użytkownika Zarejestrowanego, co czyni on podczas zamawiania Dzieła, poprzez zaznaczenie pola tekstowego: "Wyrażam zgodę na umożliwienie Galerii Oryginalnej zorganizowania płatności Ceny Zakupu Dzieła na rzecz Sprzedającego oraz odbioru Dzieła od Sprzedającego". Propozycja ta jest akceptowana przez Galerię Oryginalną w mailu potwierdzającym zamówienie Dzieła przez Kupującego na rzecz Zarejestrowanego Użytkownikado niego, w którym zobowiązuje się do przekazania zapłaconej Ceny Zakupu Dzieła pomniejszonej o prowizję na rzecz Galerii Oryginalnej, lub w zależności od przypadku, na rzecz Rejestrującego po upływie 5 dni roboczych od Akceptacji Dzieła. wynagrodzenie za odsprzedaż Utworu zgodnie z art. 4.6 Autor i Użytkownik Zarejestrowany przyjmuje Dostawę Dzieła poprzez wezwanie przez Original Gallery w wiadomości e-mail skierowanej do Autora do zapłaty Ceny Zakupu w terminie 5 dni roboczych od Dostawy Dzieła na adres siedziby Original Gallery. Umowa Zaufania zostaje zawarta na okres do momentu zapłaty Ceny Zakupu przez Użytkownika Zarejestrowanego na rzecz Sprzedawcy lub zwrotu Ceny Zakupu przez Użytkownika Zarejestrowanego na rzecz Kupującego zgodnie z niniejszym Regulaminem. Umowa Powiernicza zawierana jest nieodpłatnie.
1.1.19. Użytkownik Zarejestrowany Sprzedawca to oznaczenie dla Autora, który w ramach Prezentacji Utworu, ustalając Cenę Zakupu Utwór jest przeznaczony do sprzedaży od momentu złożenia Zamówienia na taki Utwór przez innego Zarejestrowanego Użytkownika.
1.1.20. Kupujący będący zarejestrowanym użytkownikiem oznacza zarejestrowanego użytkownika, który złożył Zamówienie na Utwór.
1.1.21. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin korzystania ze strony www.originalgallery.com, który jest dostępny na stronie https://originalgallery.com/obchodni-podminky.

2. Prawa do portalu internetowego www.originalgallery.com

2.1 Zawartość portalu internetowego www.originalgallery.com, w tym sposób jego ułożenia, tj. w szczególności teksty, pliki graficzne, interaktywne bazy danych oraz projekt, stanowią utwory chronione prawem autorskim, do których Original Gallery posiada wszelkie prawa własności i jest chroniona ustawą nr 121/2000 Coll., Ustawa o prawie autorskim, z późniejszymi zmianami (Ustawa o prawie autorskim). Jakiekolwiek wykorzystanie zawartości portalu www.originalgallery.com jest możliwe wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Original Gallery pisemnej licencji na konkretne wykorzystanie zawartości portalu www.originalgallery.com.
2.2 Licencja na Galerię Oryginalną - Zarejestrowani użytkownicy o typie rejestracji - Autor wyrażają zgodę na wyświetlanie fotografii swoich Utworów na portalu internetowym www.originalgallery.com oraz ich umieszczenie w bazie Utworów portalu internetowego www.originalgallery.com i w tym celu udzielają Original Gallery nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wyświetlanie zdjęć swoich Utworów na portalu internetowym www.originalgallery.com, wyszukiwarkach internetowych, portalach społecznościowych oraz w celu włączenia ich do bazy Utworów prowadzonej przez Original Gallery.
2.3 Prawa i obowiązki Użytkowników - Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do korzystania z portalu internetowego www.originalgallery.com:
▪ przestrzegać przepisów prawa, Regulaminu oraz Umowy Pośrednictwa, jeżeli została zawarta z Original Gallery;
▪ nie ingerować w bezpieczeństwo, zawartość lub układ portalu internetowego www.originalgallery.com;
▪ nie ingerować w te części portaluwww.originalgallery.com, które nie są publicznie dostępne oraz nie uzyskiwać dostępu do kont Użytkowników innego Zarejestrowanego Użytkownika;
▪ do podania prawdziwych, aktualnych i niezafałszowanych informacji o swojej tożsamości podczas rejestracji na portalu internetowym www.originalgallery.com oraz do aktualizacji tych informacji w przypadku ich zmiany;
▪ do utrzymywania aktualności swojego Konta Użytkownika oraz wystawionych prac (sprzedaż, nie na sprzedaż lub sprzedane), w przypadku sprzedaży prac Galerii Oryginalnej, które zostały oznaczone do sprzedaży na portalu internetowym www.originalgallery.com, a autor nie zadbał o terminową aktualizację pracy z informacją, że nie jest już na sprzedaż, a praca nie jest już w jego posiadaniu, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Original Gallery umownej prowizji w wysokości 35% ceny pracy;
▪ zachować w tajemnicy swoje Konto Użytkownika i hasła do niego oraz nie ujawniać ich innym osobom - (Galeria Oryginalna nie ponosi odpowiedzialności za utratęutrata haseł Użytkownika Zarejestrowanego, chyba że okaże się, że nastąpiła z winy umyślnej lub świadomego zaniedbania Original Gallery);
▪ nie ujawniać swojego Konta Użytkownika osobom trzecim ani nie korzystać z Konta Użytkownika innego Użytkownika;
▪ nie prezentować, nie oferować, nie kupować Utworów, których tworzenie, oferowanie, sprzedaż, kupno narusza obowiązujące przepisy prawa. W szczególności zabronione jest oferowanie:
a) Utwór, do którego sprzedaży Użytkownik nie ma prawa,
b) Utwór, którego stworzenie narusza prawo autorskie,
c) Prace mające na celu promowanie i rozpowszechnianie poglądów ruchów mających na celu tłumienie praw i wolności człowieka w rozumieniu przepisów karnych obowiązujących w Republice Czeskiej,
d) Utwór pornograficzny lub pełen przemocy.
2.4 Prawo Original Gallery do usunięcia prezentowanego Dzieła - Original Gallery zastrzega sobie prawo do usunięcia z portalu internetowego www.originalgallery.com, jeżeli stworzenie, prezentacja, oferta lub sprzedaż Utworu stanowi lub mogłaby stanowić naruszenie obowiązującego prawa lub mogłaby mieć negatywny wpływ na reputację Original Gallery.
2.5 Naruszenie zasad korzystania z portalu internetowego www.originalgallery.com, zgłoszenie nadużycia
a) Galeria oryginalna:
▪ nie uczestniczy w treści prezentacji Zarejestrowanych Użytkowników, komentarzy, forów dyskusyjnych lub grup pojawiających się na portalu internetowym www.originalgallery.com i dostępne przez Internet, udostępnia jedynie miejsce na ich prezentację i reklamę, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za te treści.
▪ nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność oferowanych Utworów, ani za prawdziwość informacji podawanych przez Zarejestrowanych Użytkowników na temat Utworów, w tym kto jest autorem lub właścicielem Utworu.
▪ nie ponosi odpowiedzialności ani nie odpowiada za wykonanie umów i innych porozumień zawartych pomiędzy Użytkownikami portalu internetowego www.originalgallery.com.
▪ nie ponosi odpowiedzialności za to, że tożsamość Użytkownika Zarejestrowanego ujawniona Galerii Oryginalnej na podstawie danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji nie odpowiadała rzeczywistości.
b) W przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Użytkownika Zarejestrowanego, Original Gallery ma prawo do usunięcia rejestracji Użytkownika zgodnie z art. 3.3 b) Regulaminu. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Użytkownika, Original Gallery poinformuje organy ścigania.
c) W ramach formularza zgłoszenia nadużycia znajdującego się na stronie https://online-gallery.sklep/nadużycia, każdy Użytkownik Zarejestrowany może zgłosić Original Gallery naruszenie prawa, w szczególności praw autorskich lub prawpraw do znaków towarowych lub Regulaminu, przez jakiegokolwiek Użytkownika Serwisu www.originalgallery.com. Original Gallery przeprowadzi dochodzenie w sprawie zgłoszonego naruszenia i w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub Regulaminu, zorganizuje remedium w sposób określony w niniejszym Regulaminie, w szczególności poprzez zakończenie rejestracji Użytkownika lub usunięcie prezentacji Utworu na portalu internetowym www.originalgallery.com.

3) Rejestracja użytkowników

3.1. rejestracja poprzez portal internetowy www.originalgallery.imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i hasło, Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju Rejestracji i wyraźnie akceptuje niniejszy Regulamin. Po rejestracji Użytkownik Zarejestrowany otrzyma Konto Użytkownika, za pomocą którego będzie miał dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika Użytkownik Zarejestrowany może korzystać z Usług GALERII ORYGINALNEJ.
3.2 Zmiana danych rejestra cyjnych - Użytkownik Zarejestrowany ma dostęp do swoich danych rejestracyjnych i logowania. W przypadku zmiany informacji podanych podczas rejestracji, Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do ich aktualizacji bez zbędnej zwłoki.
3.3 Zakończenie rejestracji
a) Użytkownik Zarejestrowany ma prawo żądać od Original Gallery usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@originalgallery.com. Original Gallery zastosuje się do żądania zakończenia rejestracji w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania żądania Użytkownika Zarejestrowanego.
b) Original Gallery ma prawo do wypowiedzenia rejestracji Użytkownika za pomocą zawiadomienia dostarczonego Użytkownikowi pocztą elektroniczną lub tradycyjną, ze skutkiem na dzień doręczenia zawiadomienia, w przypadkujeśli Użytkownik Zarejestrowany naruszył niniejszy Regulamin lub prawo Republiki Czeskiej, lub jeśli zachowanie Użytkownika Zarejestrowanego jest szkodliwe dla Original Gallery lub osoby trzeciej, lub z powodu zgodnie z Art.3.4.
c) Original Gallery ma również prawo do całkowitego zakończenia świadczenia Usług ORIGINAL GALLERY poprzez zakończenie dostępności portalu internetowego www.originalgallery.com. Wygaśnięcie rejestracji nie wygasza prawa Original Gallery do odszkodowania, prowizji lub innych roszczeń powstałych przed wygaśnięciem rejestracji. Użytkownik, którego rejestracja została anulowana przez Original Gallery nie jest uprawniony do ponownej rejestracji w celu korzystania z Usług ORIGINAL GALLERY.
3.4 Weryfikacja danych rejestracyjnych - Original Gallery w razie wątpliwości ma prawo zwrócić się do Użytkownika o udowodnienie rzetelności i prawdziwości danych wprowadzonych podczas rejestracji. Jeżeli żądanie to nie zostanie spełnione w terminie określonym przez Original Gallery, Original Gallery jest uprawniona do anulowania rejestracji Użytkownika zgodnie z art. 3.3.b).
3.5 Dostępność portalu internetowego www.originalgallery.com - Portal internetowy www.originalgallery.com jest publicznie i bezpłatnie dostępny za pośrednictwem Internetu. Original Gallery ma prawo w każdej chwili zawiesić dostępność portalu internetowego www.originalgallery.com, w szczególności w celu dokonania korekty lub aktualizacji jego zawartości. Użytkownik Zarejestrowany przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania odpowiednio GALERII ORYGINALNEJ. niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

4. Sprzedaż/kupno Utworów za pośrednictwem portalu internetowego www.originalgallery.com

4.1 Original Gallery pośredniczy w sprzedaży Utworów Zarejestrowanych Użytkowników Autorów za pośrednictwem portalu internetowego www.originalgallery.com za Cenę Zakupu podaną w Prezentacji Dzieła przez Autora, w zamian za prowizję dla Original Gallery w wysokości 35% Ceny Zakupu, za którą Dzieło zostało sprzedane. Prowizja zawiera podatek VAT w wysokości 21%. Prowizję za Galerię Oryginalną zgodnie ze zdaniem poprzednim zobowiązany jest zapłacić Sprzedający Użytkownik Zarejestrowany, który sprzedał Dzieło. Prawo do prowizji powstaje dla Galerii Oryginalnej z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży, o ile Kupujący Użytkownik Zarejestrowany nie odstąpi od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 1.1.16 Regulaminu. W takim przypadku Original Gallery jest uprawniona do potrącenia swojej wierzytelności wobec Autora o zapłatę prowizji z wierzytelnością Autora o zapłatę Ceny Zakupu oraz do obniżenia Ceny Zakupu wypłaconej Autorowi o kwotę prowizji. Umowa pośrednictwa zawierana jest na okres Prezentacji Utworu w celu jego sprzedaży po cenie ustalonej przez Autora Zarejestrowanego Użytkownika na stronie www.originalgallery.com.
4.2 Odstąpienie od Umowy Pośrednictwa: Umowa Pośrednictwa w sprzedaży określonego Utworu ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od niej, które może nastąpić w każdym czasie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w niniejszym dokumencie, a mianowicie:
(a) poprzez pisemne zawiadomienie skierowane do Galerii Oryginalnej, w ramach usunięcia prezentacji Utworu z portalu www.originalgallery.com przez Autora Zarejestrowanego Użytkownika, lub
b) poprzez pisemne powiadomienie Original Gallery w ramach usuwania Prezentacji Dzieła z portalu www.originalgallery.com przez Original Gallery zgodnie z niniejszym Regulaminem; lub
c) pisemnego powiadomienia przez Original Gallery w ramach anulowania Rejestracji Użytkownika w serwisie www.originalgallery.com przez Original Gallery w przypadku, gdy prawo Original Gallery do anulowania rejestracji Użytkownika Autora Utworu powstało na podstawie niniejszego Regulaminu lub gdy Zarejestrowany Użytkownik Original Gallery zażądał tego na podstawie niniejszego Regulaminu.
4.3 Sprzedaż Utworu za Podaną Cenę - Jeżeli Użytkownik Zarejestrowany - Autor stworzył Prezentację Utworu na portalu internetowym www.originalgallery.com, wskazał Cenę Zakupu Utworu oraz zawarł Umowę Pośrednictwa z Galerią Oryginalną, Utwór przeznaczony jest do sprzedaży na portalu internetowym www.originalgallery.com. Zarejestrowani Użytkownicy inni niż Autor Utworu są uprawnieni do zakupu Utworu na podstawie Zamówienia Utworu po cenie zakupu wskazanej w Prezentacji Utworu. Cena Zakupu jest płatna kartą kredytową przez Zarejestrowanego Użytkownika na rzecz Kupującego, niezwłocznie po złożeniu zamówienia Dzieła, na konto Original Gallery. Po zapłaceniu Ceny Zakupu, Zarejestrowany Użytkownik - Autor Dzieła zostaje zaproszony drogą mailową do dostarczenia Dzieła do Original Gallery. Po dostarczeniu Dzieła, Original Gallery dostarczy Dzieło Nabywcy Zarejestrowanemu w siedzibie Original Gallery lub na koszt Nabywcy Zarejestrowanego na adres wskazany przez Nabywcę Zarejestrowanego. Po Dostarczeniu Utworu, Kupujący będący zarejestrowanym użytkownikiem ma 5 dni roboczych na odstąpienie od Umowy Zakupu. Jeśli nie skorzysta z tego prawa, Cena Zakupu zostanie wypłacona Zarejestrowanemu Użytkownikowi Sprzedającemu na mocy Umowy Powierniczej w ciągu 5 dni roboczych, po potrąceniu prowizji Original Gallery za zorganizowanie sprzedaży zgodnie z punktem 4.1. 4.6. Jeżeli Kupujący będący Użytkownikiem Zarejestrowanym skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy Zakupu i zwróci Dzieło na adres siedziby Original Gallery w wyznaczonym terminie, Kupujący otrzyma zwrot Ceny Zakupu w ciągu 5 dni roboczych.
4.4 Wady Utw oru -Zarejestrowany Autor Użytkownika, który sprzedał Utwór na portalu internetowym www.originalgallery.com ponosi wyłączną odpowiedzialność za wady Utworu. Prawa odpowiedzialności za wady Produktu regulują przepisy § 2099 i następnych ustawy 89/2012 Dz, Kodeksu cywilnego, jednakże w przypadku oczywistych wad w przekazanym Dziele, które mogły być wykonane przez Kupującego Zarejestrowanego Użytkownika odkryć po przekazaniu Produktu podczas jego oględzin, Zarejestrowanemu Użytkownikowi Kupującemu przysługuje jedynie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 1.1.16. W przypadku wad nieoczywistych, prawa do odpowiedzialności za wady Dzieła reguluje Kodeks Cywilny, a taki Nabywca Zarejestrowany UżytkownikUżytkownik powinien wystąpić do Galerii Oryginalnej jako reprezentant Autora bez zbędnej zwłoki po ich odkryciu, nie później jednak niż w ciągu 2 lat od przekazania Dzieła.
4.5 Koszty - Koszt połączenia internetowego niezbędnego do korzystania z Usług Original Gallery ponosi Użytkownik. Użytkownik Zarejestrowany ponosi również koszt Dostawy Utworu, jeżeli nie zostanie on dostarczony do Original Gallery osobiście w siedzibie Original Gallery lub koszt Przekazania Utworu, jeżeli nie zostanie on odebrany osobiście w siedzibie Original Gallery.
4.6 Prawo do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego Utworu
4.6.1. Jeżeli oryginalny Utwór, który został przeniesiony przez autora na własność innej osoby, zostanie odsprzedany za pośrednictwem Original Gallery za cenę zakupu wynoszącą cena 1.500 EUR lub więcej, autorowi przysługuje w związku z każdą odsprzedażą (odsprzedażą) Utworu prawo w rozumieniu art. 24 ustawy o prawie autorskim, z. 121/2000 Coll. przysługuje wynagrodzenie określone w załączniku nr 1 do ustawy o prawie autorskim w następującej wysokości:
(a) 4% części ceny zakupu do 50 000 EUR,
(b) 3 % części ceny zakupu powyżej 50 000 EUR do 200 000 EUR,
(c) 1 % części ceny zakupu powyżej 200 000 EUR do 350 000 EUR,
(d) 0,5 % części ceny zakupu powyżej 350 000 EUR do 500 000 EUR,
(e) 0,25 % części ceny zakupu powyżej 500 000 EUR.
Całkowita kwota wynagrodzenia nie może jednak przekroczyć 12 500 EUR. Prawo do wynagrodzenia nie dotyczy pierwszej odsprzedaży, jeżeli Sprzedawca będący zarejestrowanym użytkownikiem nabył oryginalny Utwór naod autora w okresie krótszym niż trzy lata przed taką odsprzedażą, a Cena nabycia oryginalnego Utworu przy odsprzedaży nie przekracza 10.000 EUR.
4.6.2. Dzieła sztuki, w szczególności obrazu, rysunku, malowidła, kolażu lub innej pracy graficznej, pod warunkiem, że zostały wykonane przez samego artystę lub są reprodukcjami, które są uznawane za oryginał dzieła sztuki. Za oryginalne dzieła sztuki uważa się te reprodukcje, które zostały wykonane w ograniczonym zakresiem numer przez samego artystę lub pod jego kierunkiem i są ponumerowane, podpisane lub w inny sposób należycie zadeklarowane przez artystę jako autentyczne.
4.6.3 Osobą zobowiązaną do zapłaty wynagrodzenia właściwemu Administratorowi Zbiorowemu na podstawie ustawy o prawie autorskim jest Sprzedawca Zarejestrowany Użytkownik oraz Galeria Oryginalna solidarnie. W związku z tym Sprzedawca będący Zarejestrowanym Użytkownikiem będzie zobowiązany do zapłaty takiego wynagrodzenia na rzecz Original Gallery. Wynagrodzenie zostanie potrącone z Ceny Zakupu. Galeria Oryginalna zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty za Odsprzedaż na rzecz Administratora Zbiorczego.
4.6.4 Original Gallery będzie naliczać Opłatę za Odsprzedaż w każdym przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany sprzeda Utwór Sprzedawcy, jeśli Cena Zakupu wynosi 1500 EUR lub więcej. Jeżeli Sprzedawca Zarejestrowany Użytkownik podpisze przy dostawie Utworu oświadczenie, że nie są spełnione warunki § 24 ustawy o prawie autorskim, z. 121/2000 Dz, np. nabył obraz bezpośrednio od autora mniej niż trzy lata przed taką odsprzedażą, a cena nabycia oryginalnego Utworu przy odsprzedażym sprzedaży nie przekracza 10.000 EUR, wówczas Original Gallery zapłaci mu część Ceny Zakupu odpowiadającą wynagrodzeniu za odsprzedaż zgodnie z art.4.3.

5. Rozwiązywanie sporów

5.1. Umowa maklerska i powiernicza wraz z Regulaminem oraz wszelkie relacje z niej wynikające, a także inneinne relacje powstałe pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Galerią Oryginalną w związku z korzystaniem z Serwisu www.89/2012 Coll. i ustawa o prawie autorskim nr 121/2000 Coll.
5.2 Użytkownik ma prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego powstałego w związku z korzystaniem z Usług GALERII ORYGINALNEJ, a mianowicie:
a)z Czeskim Urzędem Inspekcji Handlowej (www.coi.cz). Użytkownik może wystąpić do Czeskiego Inspektoratu Handlu w ciągu 1 roku od bezskutecznego złożenia reklamacji w Original Gallery tylko w przypadku, gdy dostarczył prowizję za Usługi Original Gallery.
b) za pomocą platformy rozwiązywania sporów online znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
5.3. Wszelkie spory majątkowe pomiędzy Original Gallery a Użytkownikiem Zarejestrowanym wynikające z Mediacji lub Umowy Powierniczej lub z nimi związanych lub powstałych w związku z korzystaniem z www.originalgallery.com, jeśli nie zostanie rozwiązany w drodze sądowej, zostanie rozstrzygnięty zgodnie z prawem Republiki Czeskiej przed sądem właściwym w Republice Czeskiej.
5.4 Biuro ds. licencji handlowych nadzoruje wypełnianie przez Original Gallery obowiązków wynikających z ustawy o licencjach handlowych nr 455/1991 Dz. Nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych czuwa Urząd Ochrony Danych Osobowych.

6. Dostawa

Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na dostarczenie na adres elektroniczny podany Original Gallery podczas Rejestracji Użytkownika.

7. Postanowienia końcowe

Original Gallery jest uprawniona do zmiany Regulaminu; w takim przypadku obowiązuje nowa wersja Regulaminu:
- do Umów maklerskich zawartych po wejściu w życie nowego Regulaminu.
- do Zamówień na Roboty dokonanych po wejściu w życie nowych Warunków.
- do Umów Zaufania zawartych po wejściu w życie nowego Regulaminu.
Original Gallery zobowiązana jest do powiadomienia Użytkowników Zarejestrowanych z wyprzedzeniem 30 dni roboczych na ich adres e-mail o zmianie Regulaminu i przesłania im nowej wersji Regulaminu. Jeśli Użytkownik Zarejestrowany nie zgadza się z nowym Regulaminem, ma prawo do anulowania rejestracji w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej nowy RegulaminNie narusza to prawa Original Gallery do żądania od takiego Zarejestrowanego Użytkownika zwrotu wszelkich należności poniesionych przez Original Gallery w okresie obowiązywania Umowy Pośrednictwa lub rejestracji Zarejestrowanego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik Zarejestrowany nie anuluje rejestracji na stronie www.originalgallery.com i kontynuuje korzystanie z usług GALERII ORYGINALNEJ, wyraża tym samym dorozumianą zgodę na nowe brzmienie Warunków.

W Hajje nad Jizerou w dniu 1 stycznia 2022 r.

Art of All s.r.o.
Marcel Sítník, Dyrektor Zarządzający

Created with Sketch.
cookie

Używamy plików cookies

Używamy plików cookie, aby pomóc Ci przeglądać stronę, oferować spersonalizowane treści lub reklamy oraz anonimowo analizować ruch, który udostępniamy naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analityki. Ich ustawienia możesz dostosować za pomocą linku "Ustawienia plików cookies", a zmiany możesz dokonać w każdej chwili w stopce strony internetowej. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies?

Tak, zgadzam się. Ustawienia
close

Używamy plików cookies

Używamy plików cookie, aby pomóc Ci przeglądać stronę, oferować spersonalizowane treści lub reklamy oraz anonimowo analizować ruch, który udostępniamy naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analityki. Ich ustawienia możesz dostosować za pomocą linku "Ustawienia plików cookies", a zmiany możesz dokonać w każdej chwili w stopce strony internetowej. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w naszej Polityce prywatności i plików cookies. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies?

Niezbędne (techniczne)

Te pliki cookie pomagają w umożliwieniu korzystania ze strony internetowej. Zapewniają one podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie czy zmiana rozdzielczości przeglądarki w zależności od rozmiaru urządzenia. Bez tych plików strona nie może prawidłowo funkcjonować. Stosujemy pliki cookies krótkoterminowe (sesyjne) - są one usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki.

Preferencyjny (funkcjonalny)

Pliki cookie dotyczące preferencji pozwalają stronie internetowej zapamiętać informacje, które zmieniają sposób zachowania lub wygląd strony internetowej, takie jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.

Statystyczna (wydajność)

Te pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje ze stroną internetową, zbierając i raportując informacje, często anonimowo.

Reklama

Reklamowe pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia odwiedzających i ich zachowań. Intencją jest serwowanie reklam, które są istotne i angażujące dla poszczególnych użytkowników, a zatem bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

close

Cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, a w świetle prawa są to dane osobowe. Administratorem tych danych osobowych jest Art of All s.r.o., nr ID: 46991654.

Szczegółowe informacje o tym, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe (w tym pliki cookies), znajdziesz w naszej Polityce prywatności, która znajduje się na naszej stronie internetowej.

Ogólnie o ciasteczkach

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez stronę internetową do wielu celów, takich jak personalizacja treści i reklam, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych lub analizowanie ruchu, a niektóre z nich są wykorzystywane, aby pomóc stronie internetowej zapamiętać preferencje użytkownika. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym). Każda strona internetowa może wysyłać do przeglądarki własne pliki cookies tylko wtedy, gdy ustawienia przeglądarki na to pozwalają.

Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookies na Twoim urządzeniu, jeśli są one absolutnie niezbędne do działania tej strony internetowej (patrz sekcja Niezbędne pliki cookies), bez Twojej zgody, na podstawie tzw. uzasadnionego interesu. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody, której pełny tekst można znaleźć na stronie tutaji które można w każdej chwili odwołać za pomocą tego Formularze.

Rodzaje ciasteczek

Pliki cookies są klasyfikowane w zależności od celu, w jakim są wykorzystywane, w następujący sposób:

Niezbędne (techniczne)

Te pliki cookie pomagają w umożliwieniu korzystania ze strony internetowej. Zapewniają one podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie czy zmiana rozdzielczości przeglądarki w zależności od rozmiaru urządzenia. Bez tych plików strona nie może prawidłowo funkcjonować.

Te pliki cookie można zablokować (wyłączyć), ale niektóre części strony mogą nie być wyświetlane poprawnie, a niektóre mogą nawet nie działać. Instrukcje dla najczęściej używanych przeglądarek można znaleźć tutaj:

Preferencyjny (funkcjonalny)

Pliki cookie dotyczące preferencji pozwalają stronie internetowej zapamiętać informacje, które zmieniają sposób zachowania lub wygląd strony internetowej, takie jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.

Statystyczna (wydajność)

Te pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje ze stroną internetową, zbierając i raportując informacje, często anonimowo.

Reklama

Reklamowe pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia odwiedzających i ich zachowań. Intencją jest serwowanie reklam, które są istotne i angażujące dla poszczególnych użytkowników, a zatem bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

Wykaz plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy zarówno własnych plików cookie, jak i plików cookie stron trzecich, których własne polityki przetwarzania są wymienione tutaj:

Przygotowane przez kancelarię prawną Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Art of All s.r.o., IČO: 46991654.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.